Skip to content

ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่องความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์ วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.

เนื้อหาการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มทักษะการสอนสู่เส้นทางความเป็นครูแพทย์ให้กับอาจารย์แพทย์ นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์สามารถเลือกเข้าเรียนทาง Online และ Onsite ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ได้ผ่านเกณฑ์ Basic Medical Education และ Refresher Course

(ตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียน)

 Onsite :  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาทิตย์ อุไรรัตน์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

 Online : โปรแกรม Zoom Meeting 

 https://zoom.us/j/2442010097?pwd=Rlo4V2Vjd1lVZDF3clNMTGVwZTh5UT09

 Meeting ID: 244 201 0097   Passcode: dms12345

ลงทะเบียน ภายใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 

Qr code แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม messageImage_1689207022614

Qr code แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : คุณพรนิภา โสภาวรรณ   

โทร. 0-2354-8054 ต่อ 116

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง