Skip to content

ฝ่ายพัฒนาอาจารย์

นโยบายด้านการพัฒนาอาจารย์

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายจะพัฒนาอาจารย์แพทย์ของศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทุกสาขาวิชาและทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการและด้านแพทยศาสตรศึกษาที่เหมาะสมกับแพทย์ของประเทศไทย รวมทั้งให้มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตนเองอยู่ตลอด เพื่อนําความรู้มาถ่ายทอดให้แก่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ในสถาบันอื่นๆ ต่อไป โดยได้สนับสนุนทุนประเภทต่างๆ 5 ประเภท ได้แก่ ทุนศึกษาต่อ ทุนฝึกอบรม ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย และผลงานอื่นๆ

ทุนสนับสนุนด้านพัฒนาอาจารย์

ประเภททุนสนับสนุน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

 1. ทุนศึกษาต่อ หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพ หรือด้านการวิจัย ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ ตามกฎ ก.พ.
 2. ทุนฝึกอบรม หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพการเรียน การสอน วิจัย การอบรม/การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการทํางาน โดยไม่มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามกฎ ก.พ. ทุนฝึกอบรมยังแบ่งได้เป็น
  • ทุนฝึกอบรมระยะสั้น ได้แก่ การฝึกอบรมในกําหนดระยะเวลา 1-6 เดือน
  • ทุนฝึกอบรมระยะยาว ได้แก่ การฝึกอบรมในกําหนดระยะเวลามากกว่า 5 เดือน 
 1. ทุนสนับสนุนการวิจัย หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินการวิจัยทั้งหมด โดยไม่รวมการนําเสนอผลงานวิจัย
 2. ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายและเงินทุนสนันสนุน เพื่อการนําเสนอผลงานวิจัย เช่น poster presentation, oral presentation เป็นต้น
 3. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานอื่นๆ หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายและเงินทุนสนันสนุน เพื่อตีพิมพ์ ผลงานวิจัยและผลงานอื่นๆ อาทิ รายงานผู้ป่วย

 

1. ทุนพัฒนาอาจารย์

     การสมัครขอรับทุนพัฒนาอาจารย์
        1.  ทุนนี้เปิดรับสมัครตลอดปี ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัคร สอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด ที่ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ สำนักงานชั้น 2 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิตโดยยื่นใบสมัครไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่อให้ทันนำเข้าพิจารณาในเดือนถัดไป แต่ทั้งนี้ต้องก่อนกำหนดเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน นับจากกำหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนฯ
       2.   มีการพิจารณาทุน ทุก 2 เดือน โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนพัฒนาอาจารย์ฯ เพื่อที่จะได้นำเสนอคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาเพื่อเห็นชอบ และเสนอให้ผู้อำนวยการสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ พิจารณาดำเนินการต่อไป
       3.  การขอต่อทุนสำหรับทุนศึกษาต่อ และทุนฝึกอบรมระยะยาว ต้องยื่นขอต่อทุนล่วงหน้าพร้อมส่งรายงานการศึกษา / ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนหมดกำหนดทุนเดิม
ขั้นตอนการขอรับทุน (ทุนพัฒนาอาจารย์)
       1.   ติดต่อสถาบันการศึกษา และได้รับหนังสือตอบรับการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาดังกล่าว (ในกรณีที่ สถาบันการศึกษาต้องการจดหมายรับรองให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรม จากศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรม ให้ติดต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ฯ เป็นการเฉพาะ)
       2.   ทำหนังสือและโครงการ เสนอไปที่หัวหน้าภาควิชา
       3.   หัวหน้าภาควิชาพิจารณา หากเห็นชอบและสนับสนุน ให้ดำเนินเรื่องขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
       4.   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พิจารณา หากเห็นชอบและสนับสนุน
ให้ดำเนินเรื่องไปที่กรมการแพทย์ เพื่อทำการขอทุนจากกรมการแพทย์ และทำเรื่องมาที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ฯ เพื่อพิจารณาทุนเพิ่มเติม
             อนึ่ง ในการดำเนินเรื่องไปที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ฯ นั้น ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนจากสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ให้เรียบร้อย
        5.  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ฯ กลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนพัฒนาอาจารย์ฯ
        6.  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนพัฒนาอาจารย์ฯ พิจารณารายละเอียด พร้อมผลการพิจารณาทุนของกรมการแพทย์ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการศึกษาฯ
        7.  คณะกรรมการการศึกษาฯ พิจารณาเพื่อเห็นชอบ และเสนอให้ ผู้อำนวยการสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ พิจารณาดำเนินการต่อไป

 

2. ทุนอุดหนุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
        1.  ผู้วิจัยทําบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติก่อนการตีพิมพ์/การนําเสนอผลงานวิจัย พร้อมแนบเอกสาร
        2. เสนอผู้บังคับบัญชา /หัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
        3. เสนอหัวหน้าศูนย์วิจัยโรงพยาบาลราชวิถี/สถาบันสุขภาพเด็กฯ เพื่อพิจารณา
        4. เสนอผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี/สถาบันสุขภาพเด็กฯ เพื่อพิจารณาเอกสารถึงศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนฯ อนุมัติ
        5.  ทําบันทึกขออนุมัติและแจ้งผลทุนฯ เสนอถึงสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ – มหาวิทยาลัยรังสิต
        6.  ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ แจ้งผลการอนุมัติทุน 3 ฉบับ ได้แก่
                     * สําเนาเอกสารถึงผู้อําแวยการโรงพยาบาลราชวิถี/ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพเล็กแห่งชาติมหาราชินี
                     * สําเนาเอกสารถึงหัวหน้าภาควิชา
                     * สําเนาเอกสารถึงผู้ขอทุน
        7.  ผู้วิจัยพิมพ์/นําเสนอผลงานแล้วเสร็จ
        8.  ผู้วิจัยทําบันทึกข้อความเพื่อขออนุบัติเบิกค่านําเสนอผลงานพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
        9.  เสนอผู้บังคับบัญชา /หัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
      10.  เสนอหัวหน้าศูนย์วิจัยโรงพยาบาลราชวิถี/สถาบันสุขภาพเด็กฯ เพื่อพิจารณา
       11.  เสนอผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี/สถาบันสุขภาพเด็กฯ เพื่อพิจารณา
       12.  เสนอรองผอ.ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ถึง ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ อนุมัติ
       13.  อนุมัติ ผู้วิจัยติดต่อรับเงินที่สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ – มหาวิทยาลัยรังสิต

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 1. ผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ ทุนฝึกอบรมระยะสั้น ทุนฝึกอบรมระยะยาว ทุนดูงาน ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อบรม หรือดูงาน และกลับมาปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์แก่ภาควิชา สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ และประเทศชาติ เป็นส่วนรวมสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ
 2. ผู้ได้รับทุนศึกษาต่อและทุนฝึกอบรมระยะยาว ต้องส่งรายงานต่อรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ฯ ทุก 5 เดือน เพื่อให้ทราบผลการศึกษาโครงการในขั้นต่อไป ตลอดจนสถานที่ฝึกอบรมและผู้รับผิดชอบที่จะติดต่อได้ เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการการศึกษาฯ
 3. เมื่อสิ้นสุดการศึกษาต่อ / ฝึกอบรมระยะยาว ระยะสั้น และดูงาน ผู้ขอทุนจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนพัฒนาอาจารย์ฯ จํานวน 5 ชุด ภายใน 3 เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาฯต่อไป
 4. ต้องกลับมาปฏิบัติราชการในโรงพยาบาลราชวิถี / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตามระเบียบว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศที่ทําไว้ ในกรณีที่ผู้รับทุนมิได้มาปฏิบัติราชการตามระยะเวลาของสัญญาที่กําหนดไว้ ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุน ที่ผู้รับทุนได้รับไปพร้อมเบี้ยปรับอีก 2 เท่า คืนแก่ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ทั้งนี้ ให้คิดจํานวนเงินที่ต้องชดใช้เป็นสัดส่วนกับ ระยะเวลาที่มิได้กลับมาปฏิบัติราชการให้ครบตามสัญญา
 5. ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน จะต้องคืนเงินทุนทั้งหมดแก่สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ต้องเดินทาง ถ้าพ้นกําหนดนี้จะต้องคืนเงินทุนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
 6. ในกรณีที่ไม่สามารถศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ครบกําหนดเวลาตามที่ได้เสนอไว้ในการทําเรื่องขอทุนดังกล่าว เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนตามสัดส่วนแก่สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ถ้าพ้นกําหนดนี้จะต้องคืนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
 7. ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเลื่อนกําหนดการเดินทาง ต้องทําเรื่องชี้แจงเหตุผล เสนอผ่านโรงพยาบาล ถึงรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ฯ เพื่อใช้ประกอบในการเบิกจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
 8. ในกรณีที่ได้รับเงินสนับสนุน เงินช่วยวิจัย หรือเงินจากแหล่งอื่นในภายหลัง จะต้องแจ้งให้ รองผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ฯ ทราบ เพื่อพิจารณาการเรียกเงินทุนส่วนนั้นคืน หรือจ่ายเงินทุนส่วนนั้นให้เป็นจํานวนเงินตามความเหมาะสมต่อไป

ระเบียบทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ พ.ศ.2566
เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับทุนสนับสนุน
เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับทุนนำเสนอผลงาน

1 มีนาคม 2567
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 /2566 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567
10 มกราคม 2567
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ ผู้บริหาร และอาจารย์ การอบรมเทคนิคการใช้งาน AI in medical education วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 12.00-16.00 น.
9 พฤศจิกายน 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ประกาศหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย
9 พฤศจิกายน 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถีฯ : รับสมัครทุนส่งเสริมงานวิจัย ด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
26 ตุลาคม 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
กสพท: ประกาศรับทุนส่งเสริมงานวิจัย ด้านแพทยศาสตรศึกษา
15 สิงหาคม 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
15 สิงหาคม 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
Health Education England: ทุนอาจารย์ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ
17 ธันวาคม 2565
ข้อมูลสำคัญฝ่ายพัฒนาอาจารย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาแก่อาจารย์แพทย์ (ครั้งที่ 2) “เรื่อง How to facilitate deep learning through the understanding of cognitive science”

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาอาจารย์

รวมภาพกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนาอาจารย์

ประชาสัมพันธ์ด้านงานวิจัย

VDO : โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์

บทความวิจัย

ข้อมูลฝ่ายพัฒนาอาจารย์

TMC2024
2562 เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน
2561 เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน
2560 เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน

สแกนเพื่อติดต่อทางไลน์