Skip to content

ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางคลินิก

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 

พร้อมสรรพด้วยอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับการฝึกปฏิบัติ

ห้องฝึกทักษะทางคลินิก

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ – มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเน้นให้นักศึกษาแพทย์ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงมากที่สุด ทางศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกทุกแห่งจึงให้ความสำคัญกับห้องเรียน ทั้งห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องฝึกทักษะทางคลินิก (Skill Lab) โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์และสื่อการสอน อาทิ หุ่นฝึกทักษะ เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ มีความคุ้นเคย และได้ฝึกใช้อุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่วเสมือนสถานการณ์จริง

ตารางเวลาการใช้ห้องศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์ (Simulation) ชั้น 2 ตึก EMS รพ.ราชวิถี

ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

นอกเวลาราชการ วันอังคาร วันพุธ เวลา 16.00 – 19.00 น.

Link สำหรับ จองห้องฝึกทักษะ (ตึก EMS)

Link สำหรับ ยืมหุ่นและอุปกรณ์ Skill Lab (ตึก EMS)

Link สำหรับ การยืม ชุดเย็บแผล (ตึกสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ) 

ภาพกิจกรรมการบริการฝึกทักษะทางคลินิก