Skip to content
ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสาร
 

+ เพิ่ม

นักศึกษา

คู่มือนศพ.ปี4 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา2567-2568
คู่มือนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2566-2567
DB2-337 คู่มือนศพ.ปี 4 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2565-2566
คู่มือนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563
คู่มือนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565
คู่มือนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564
คู่มือนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2560-2561

แบบฟอร์มคำร้องใบ recommendation และระบบการเขียนคำร้องฯ สำหรับนักศึกษาแพทย์
ฟอร์มขอใบรับรองไป Elective ภายนอก รพ.ราชวิถี และ ส.เด็กฯ
ใบคำร้องขอไป Elective ภายใน รพ.ราชวิถี และ ส.เด็กฯ
แบบคำร้องสำหรับนักศึกษา
แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาและระบบการให้คำปรึกษา

แบบคำร้องหอพัก
ประกาศเรื่องระเบียบหอพักนักศึกษา

4_ปฏิทินการศึกษา_67-68
ปฏิทินการศึกษา 2567-2568
ปฏิทินการศึกษา นศพ. ปี 6 ปีการศึกษา  2566-25667
ปฏิทินการศึกษา นศพ. ปี 5 ปีการศึกษา  2566-25667
ปฏิทินการศึกษา นศพ. ปี 4 ปีการศึกษา  2566-25667
ปฏิทินการศึกษา นศพ. ปี 6 ปีการศึกษา  2565-2566
ปฏิทินการศึกษา นศพ. ปี 5 ปีการศึกษา  2565-2566
ปฏิทินการศึกษา นศพ. ปี 4 ปีการศึกษา  2565-2566
ปฏิทินการศึกษา 2565-2566 ปี 6
ปฏิทินการศึกษา 2565-2566 ปี 5
ปฏิทินการศึกษา 2565-2566 ปี 4

ตารางหมุนเวียน นศพ.ปี 4 ปีการศึกษา 2567-2568
ตารางหมุนเวียน นศพ.ปี 6 ปีการศึกษา 2567-2568
ตาราง Rotation
ตารางหมุนเวียนเรียนนักศึกษา ปี 6 ปีการศึกษา 2566-2567
ตารางหมุนเวียนเรียนนักศึกษา ปี 5 ปีการศึกษา 2566-2567
ตารางหมุนเวียนเรียนนักศึกษา ปี 4 ปีการศึกษา 2566-2567
ตารางหมุนเวียนเรียนนักศึกษา ปี 6 ปีการศึกษา 2565-2566
ตารางหมุนเวียนเรียนนักศึกษา ปี 5 ปีการศึกษา 2565-2566
ตารางหมุนเวียนเรียนนักศึกษา ปี 4 ปีการศึกษา 2565-2566

อาจารย์

TMC2024
2562 เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน
2561 เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน
2560 เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระเบียบทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ พ.ศ.2566
เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับทุนสนับสนุน
เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับทุนนำเสนอผลงาน

บุคลากร

เอกสารสหกรณ์ Dummy 5
เอกสารสหกรณ์ Dummy 4
เอกสารสหกรณ์ Dummy 3
เอกสารสหกรณ์ Dummy 2
เอกสารสหกรณ์ Dummy 1

แบบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาล Dummy 2
แบบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาล Dummy 1
แบบคำร้องการขอลา Dummy 4
แบบคำร้องการขอลา Dummy 3
แบบคำร้องการขอลา Dummy 2
แบบคำร้องการขอลา Dummy 1