Skip to content

ติดตามข่าว กิจกรรม และประกาศของเรา

21 พฤษภาคม 2567
การประมวลผลความรอบรู้
ประกาศ กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2567-2568
15 พฤษภาคม 2567
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานการจัดการความรู้(KM) ของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566
30 เมษายน 2567
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ WFME
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์ TMC.WFME.BME.Standards(2021)
25 มีนาคม 2567
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ประกาศ : เปิดจองหอพักใหม่ (ซอยเลิศปัญญา ถนนร่างน้ำ)
18 มกราคม 2567
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการศึกษา รายวิชา CEL 612 Clinical Elective II แจ้งประชาสัมพันธ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 ปีการศึกษา 2566-2567
10 มกราคม 2567
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ ผู้บริหาร และอาจารย์ การอบรมเทคนิคการใช้งาน AI in medical education วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 12.00-16.00 น.
9 พฤศจิกายน 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ประกาศหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย
9 พฤศจิกายน 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถีฯ : รับสมัครทุนส่งเสริมงานวิจัย ด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
26 ตุลาคม 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
กสพท: ประกาศรับทุนส่งเสริมงานวิจัย ด้านแพทยศาสตรศึกษา
15 สิงหาคม 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
15 สิงหาคม 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
Health Education England: ทุนอาจารย์ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ
15 สิงหาคม 2566
การประมวลผลความรอบรู้
ประกาศแพทยสภา ที่ 61/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566 - 2570
8 สิงหาคม 2566
การประมวลผลความรอบรู้
การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
26 มิถุนายน 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
EdPEx สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
ชมวีดีโอเกี่ยวกับเรา
ชมวีดีโอแนะนำสถาบันฯ เพื่อทำความรู้จักเราเพิ่มเติมภายในเวลาเพียง 5 นาที คลิกเพื่อเล่นไฟล์วีดีโอ
Play Video

เรียนที่ไหนบ้าง

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 3 แห่ง

การเรียนการสอน
 หลักสูตรแพทยศาสตร์ของเรา

ผลิตผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง

คุณธรรม

นวัตกรรมการแพทย์

ส่งเสริมงานวิจัย

การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการแพทย์ให้กับสังคม
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร?
โปรดส่งข้อความหาเรา
สิ่งอำนวยความสะดวก
พร้อมสรรพสำหรับการเล่าเรียน

อุปกรณ์ปฏิบัติการฝึกทักษะ

การเรียนการสอนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์
ปฏิบัติการฝึกทักษะทางการแพทย์ที่ทันสมัย

หอพักนักศึกษา

สะดวกสบาย พร้อมสรรพด้วยสิ่ง
อำนวยความสะดวกครบครัน

ห้องสมุด

คลังความรู้นอกห้องเรียนและแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์ยุคใหม่

ปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา

ทุนการศึกษา

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษาเพื่อความอุ่นใจระหว่างเรียน

รางวัลและผลงาน

ความภาคภูมิใจที่เกิดจากการสั่งสม
ความรู้ความสามารถด้านการแพทย์

ประกาศ ข้อกำหนด

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

ใครจบจากสถาบันเราบ้าง
ความภาคภูมิใจของเรา

แวดวงของเรา
ผู้คนที่เกี่ยวข้อง