Skip to content

ติดตามข่าว กิจกรรม และประกาศของเรา

9 พฤศจิกายน 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ประกาศหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย
9 พฤศจิกายน 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถีฯ : รับสมัครทุนส่งเสริมงานวิจัย ด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
30 ตุลาคม 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์นักศึกษาแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมฟัง การนำเสนอผลงานวิจัยทางคลินิกของนักศึกษาแพทย์ ในรายวิชา MST413 ประจำปี 2565-2566
30 ตุลาคม 2566
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ WFME
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม การตรวจประเมินรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME)
30 ตุลาคม 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566-2567 สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างฝันนักศึกษาแพทย์สู่แพทย์เฉพาะทาง รุ่นที่ 6
26 ตุลาคม 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
กสพท: ประกาศรับทุนส่งเสริมงานวิจัย ด้านแพทยศาสตรศึกษา
21 สิงหาคม 2566
การประมวลผลความรอบรู้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2566-2567 หมวด MEQ วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 / นักศึกษาแพทย์ที่จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม /นักศึกษาแพทย์ที่รอสอบ Comprehensive Examination ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน
21 สิงหาคม 2566
การประมวลผลความรอบรู้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2566-2567 หมวด MEQ วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 / นักศึกษาแพทย์ที่จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม /นักศึกษาแพทย์ที่รอสอบ Comprehensive Examination ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีฯ
21 สิงหาคม 2566
การประมวลผลความรอบรู้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2566-2567 หมวด OSCE วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 / นักศึกษาแพทย์ ที่จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม / นักศึกษาแพทย์ที่รอสอบ Comprehensive Examination ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน
21 สิงหาคม 2566
การประมวลผลความรอบรู้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2566-2567 หมวด OSCE วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 / นักศึกษาแพทย์ ที่จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม / นักศึกษาแพทย์ที่รอสอบ Comprehensive Examination ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีฯ
15 สิงหาคม 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
15 สิงหาคม 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
Health Education England: ทุนอาจารย์ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ
15 สิงหาคม 2566
การประมวลผลความรอบรู้
ประกาศแพทยสภา ที่ 61/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566 - 2570
8 สิงหาคม 2566
การประมวลผลความรอบรู้
การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
26 มิถุนายน 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
EdPEx สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
ชมวีดีโอเกี่ยวกับเรา
ชมวีดีโอแนะนำสถาบันฯ เพื่อทำความรู้จักเราเพิ่มเติมภายในเวลาเพียง 5 นาที คลิกเพื่อเล่นไฟล์วีดีโอ
Play Video

เรียนที่ไหนบ้าง

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 3 แห่ง

การเรียนการสอน
 หลักสูตรแพทยศาสตร์ของเรา

ผลิตผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง

คุณธรรม

นวัตกรรมการแพทย์

ส่งเสริมงานวิจัย

การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการแพทย์ให้กับสังคม
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร?
โปรดส่งข้อความหาเรา
สิ่งอำนวยความสะดวก
พร้อมสรรพสำหรับการเล่าเรียน

อุปกรณ์ปฏิบัติการฝึกทักษะ

การเรียนการสอนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์
ปฏิบัติการฝึกทักษะทางการแพทย์ที่ทันสมัย

หอพักนักศึกษา

สะดวกสบาย พร้อมสรรพด้วยสิ่ง
อำนวยความสะดวกครบครัน

ห้องสมุด

คลังความรู้นอกห้องเรียนและแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์ยุคใหม่

ปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา

ทุนการศึกษา

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษาเพื่อความอุ่นใจระหว่างเรียน

รางวัลและผลงาน

ความภาคภูมิใจที่เกิดจากการสั่งสม
ความรู้ความสามารถด้านการแพทย์

ประกาศ ข้อกำหนด

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

ใครจบจากสถาบันเราบ้าง
ความภาคภูมิใจของเรา

แวดวงของเรา
ผู้คนที่เกี่ยวข้อง