Skip to content

เกี่ยวกับฝ่ายประกันคุณภาพ / ติดต่อ

 

โครงสร้างการบริหารฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ
รศ.พิเศษ แพทย์หญิงเด่นนพพร สุดใจ

หัวหน้างาน

ฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ
นางสาวศรินญา เพ็งสุก

เจ้าหน้าที่

ฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ
นางสาวชมมณี สุวรรณรัตน์

ทำความรู้จักงานประกันคุณภาพ

บทบาทหน้าที่

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต มีภาระงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน WFME และ EdPEx โดยได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน WFME และ EdPEx ดังนี้

1. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารต่าง ๆ และจัดทำระบบข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และ WFME ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

2. รับผิดชอบโครงการประจำปีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และ WFME

3. ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน

ข้อมูลฝ่ายประกันคุณภาพ

คำสั่ง 37-2564 แต่งตั้งคณะ กก.วิเคราะห์โอกาสพัฒนา
คำสั่ง 18-2562 แต่งตั้งประกันคุณภาพ-สถาบัน
คำสั่ง 9-2565 แต่งตั้งคณะอนุ กก. และคณะทำงาน EdPEx
คำสั่ง 1-2562 แต่งตั้งประกันคุณภาพ-ศูนย์

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีการศึกษา 2566-2567
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565-2566

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ