Skip to content

งานบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Management)

 

รู้จักการบริหารความเสี่ยง

Risk Management

เนื่องด้วยสถานการณ์ความเสี่ยงคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างไม่คาดคิด ไม่ว่าด้วยเหตุ หรือปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่างๆ นานา อาทิ โรคระบาด การคุกคามทางเทคโนโลยี สถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีความส าคัญยิ่งที่ต้อง กระตุ้น เตือนให้บุคลากรทั่งทั้งองค์กรทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยได้ดำเนินการจัดโครงการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Management) ของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์- มหาวิทยาลัยรังสิต และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการวิเคราะห์ให้การ บริหารความเสี่ยง และควบคุมปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ และควบคุมได้ โดย คำนึงถึงการเรียนรู้ วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิดเพื่อป้องกันหรือ บรรเทาความรุนแรงของปัญหาล่วงหน้า รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงาน ต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความ สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการบริหารองค์กรที่เน้นการใช้กลยุทธ์เพื่อบริหารผลสัมฤทธิ์ขององค์กรในเชิงป้องกันความเสี่ยงมากกว่าการแก้ปัญหาจากความเสี่ยงในภายหลัง จึงถือเป็น “การบริหารเชิงอนาคต (Future Management)” เนื่องจากการดำเนินงานตามปกติขององค์กรจะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก แต่การบริหารความเสี่ยงมุ่งเน้นการปิดจุดอ่อน (ความเสี่ยง) ที่จะส่งผลให้องค์กรไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดขององค์กร หรือในระดับกระบวนการและขั้นตอน โดยการกำหนดกลยุทธ์ และปรับเป็นแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม (Action Plan) ต่อไป การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันให้องค์กรดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในทุก ๆ ยุทธศาสตร์ได้ในระดับที่สูงขึ้น

อ่านต่อ
ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลประชาสัมพันธ์