Skip to content

งานกิจการนักศึกษา

 
ทำความรู้จักกัน

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล รวมทั้งติดต่อประสานงานงานกิจกรรมของนักศึกษาในทุกๆ ด้านทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ อาทิ กิจกรรมสโมสรนักศึกษา กิจกรรมชมรมนักศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา รวมถึงติดต่อประสานงาน ดูแลจัดสวัสดิการแก่นักศึกษา อาทิ การประกันอุบัติเหตุ การบริการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนั้น ฝ่ายกิจการนักศึกษายังให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษาในด้านการหางานทำและเผยแพร่ข้อมูล การรับสมัครงงาน นอกจากนี้ ได้เสริมสร้างและพัฒนาวินัยนักศึกษาให้เป็น ไปตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ศีลธรรมอันดี สนองตอบนโยบายการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติอีกด้วย

อ่านต่อ

บริการให้คำปรึกษาด้านจิตใจ

สำหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากร

ถ้าคุณกำลังเครียด วิตกกังวล เหนื่อยล้า ซีมเศร้า อย่าเก็บไว้คนเดียว!

ติดต่อนักจิตวิทยาคลินิก สายด่วน

080 057 9188

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เปิดบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาฟรี สำหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ – มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจ สังคม การปรับตัว ความสัมพันธ์ และด้านอื่นๆ

เวลาและสถานที่ให้บริการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 2

ติดต่อนัดหมายนักจิตวิทยาคลินิก (คุณสรเจตน์) ทาง LINE หรือที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2

คู่มือนศพ.ปี4 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา2567-2568
คู่มือนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2566-2567
DB2-337 คู่มือนศพ.ปี 4 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2565-2566
คู่มือนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563
คู่มือนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565
คู่มือนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564
คู่มือนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2560-2561

แบบฟอร์มคำร้องใบ recommendation และระบบการเขียนคำร้องฯ สำหรับนักศึกษาแพทย์
ฟอร์มขอใบรับรองไป Elective ภายนอก รพ.ราชวิถี และ ส.เด็กฯ
ใบคำร้องขอไป Elective ภายใน รพ.ราชวิถี และ ส.เด็กฯ
แบบคำร้องสำหรับนักศึกษา
แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาและระบบการให้คำปรึกษา

มิถุนายน 2024
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

ข่าวและกิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานกิจการ นศพ.


 
งานหอพัก