Skip to content

งานการจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM คือแนวทางการบริหารแนวทางการทํางานภายในองค์กรเพื่อทําให้เกิดการนิยามความรู้ขององค์กรขึ้น และทําการรวบรวม สร้าง และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความรู้คือสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชํานาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนําออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน

 

หลักสําคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดําเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสําคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทําหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทํางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทํางานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

ความเคลื่อนไหวด้านการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

ประเด็นการจัดการความรู้

เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูน/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกใน Teaching ward round โดย ผศ.พิเศษ พญ.มิรา โครานา
เทคนิคการเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1 และ Q2 และแนวทางการเพิ่ม Citation ของบทความ โดย ศ.คลินิก นายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
การบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ของชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี โดย ผศ.พิเศษ พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์
การผลิตผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ โดย อ.ธันยพร ฉันทโรจน์ศิริ
การผลิตผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ โดย อ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ
เทคนิคการเรียนการสอนข้างเตียงผู้ป่วยหรือ Bedside teaching โดยใช้ภาษาอังกฤษ โดย พญ. จิติมา ติยายน

คลังวีดีโอ

Knowledge Management

7 Videos

กิจกรรมเสวนาการจัดการความรู้

Webboard Forum
กระดานถามตอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง