Skip to content

งานการจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM คือแนวทางการบริหารแนวทางการทํางานภายในองค์กรเพื่อทําให้เกิดการนิยามความรู้ขององค์กรขึ้น และทําการรวบรวม สร้าง และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความรู้คือสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชํานาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนําออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน

 

หลักสําคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดําเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสําคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทําหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทํางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทํางานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

ความเคลื่อนไหวด้านการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

ประเด็นการจัดการความรู้

“การใช้ระบบบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาในประเทศไทย” โดย ศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข
หนึ่งทศวรรษการประชุมทางไกลเพื่อการทำวิจัยของนักศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน โดย รศ.พญ. วราภรณ์ แสงทวีสิน
การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย เรื่อง “เก่งกว่าเดิมเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถาม” โดย รศ.พิเศษ นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา
การพัฒนาการเรียนการสอนปรีคลินิคหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตฉบับปรับปรุง 2562 โดย ผศ.นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน
“ประโยชน์ของ E-portfolio ในการจัดการศึกษาของแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์” โดย รศ.พิเศษ นพ.สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์
“เทคนิคการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์” โดย ศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

คลังวีดีโอ

Knowledge Management

12 Videos

กิจกรรมเสวนาการจัดการความรู้

Webboard Forum
กระดานถามตอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง