Skip to content

ศิษย์เก่า

 

สายใยแห่งความผูกพัน

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ด้วยปรัชญาและปณิธานอันมุ่งมั่นของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ในการผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม มีความสามารถในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้บัณฑิตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากรั้วสถาบันได้ออกไปสร้างประโยชน์ด้านการแพทย์ให้สังคมมากมาย นำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบันรุ่นแล้วรุ่นเล่า

แม้เวลาจะล่วงผ่านมาเนิ่นนานเพียงใด แต่เสียงเพลงประจำสถาบันยังคงดังกึกก้องในหัวใจ ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนยังแจ่มชัดในความทรงจำ ความผูกพันระหว่างศิษย์และอาจารย์ยังคงแนบแน่นไม่เสื่อมคลาย 

ความภาคภูมิใจของสถาบัน

ศิษย์เก่าดีเด่น

ติดตามความเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า