Skip to content

ประวัติการก่อตั้ง

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต​

0001
0003
0007
0008
0010
0011
0015
0032
0035
0033

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มโครงการก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่ปี 2531 เมื่อครั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งขณะนั้นยังเป็นวิทยาลัยรังสิต (ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยรังสิตในปี 2533) ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2532 และได้มีหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าฝึกปฏิบัติงาน              ณ โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบและมอบหมายให้กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลเด็ก (ปัจจุบันคือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) เตรียมพร้อมให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2532 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา เป็นคณบดี    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตท่านแรก

พ.ศ. 2536 กรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้นได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการร่วมผลิตแพทย์ระหว่าง           กรมการแพทย์ โดย พล.รต.ศ.นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว อธิบดีกรมการแพทย์ในสมัยนั้น กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยนายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยกรมการแพทย์ได้อนุมัติให้จัดตั้งสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานของกรมการแพทย์เพื่อบริหารจัดการ.ต่อมาได้ขยายโรงพยาบาลในการสอนบัณฑิตแพทย์ ไปยังโรงพยาบาล     เลิดสินและโรงพยาบาลนพรัตนราชาธานี จึงทำให้สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต มีศูนย์แพทย์สำหรับการเรียนการสอน 3 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ได้แก่

  1. ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  2. ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน
  3. ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

มหาวิทยาลัยรังสิตได้บริจาค อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น ใช้สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ใช้เป็นหอพักของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก รวมทั้งศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน การประสานงานระหว่างกรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกในนระยะยาว

สถาบันผลิตแพทย์รัฐร่วมเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศระดับมาตรฐานสากล

สถาบันผลิตแพทย์รัฐร่วมเอกชน ที่สร้างประโยชน์ด้านการแพทย์ให้กับสังคม ผลิตบัณฑิตแพทย์ได้มาตรฐานแพทยสภา และระดับสากล

  1. เน้นการพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในอนาคต
  2. มุ่งเน้นการวิจัย
  3. ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน

ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม รับใช้สังคม

ร่วมพลังทำงาน เน้นการเรียนรู้ ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม อย่างมืออาชีพ

Values

LIPS:

L (Learning) = มุ่งเน้นการเรียนรู้

I (Integrity) = คุณธรรม

P (Professionalism) = มืออาชีพ

S (Synergy) =   พลังร่วม

ผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม

ผลิตแพทย์ที่มีความสามารถในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สามัคคี มีคุณธรรม

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษา คือ “นวัตกรรม” การเรียนการสอน

ชมวีดีโอเกี่ยวกับเรา

Play Video

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 3 แห่ง