Skip to content

ฝ่ายประมวลผลความรอบรู้

ฝ่ายประมวลผลความรอบรู้

การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาแพทย์ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องสอบผ่านตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ ดังนี้

1. ขั้นตอนและจุดประสงค์ของการสอบ
การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของนักศึกษาแพทย์ที่เรียนตลอดหลักสูตร 6 ชั้นปี ประกอบด้วยการสอบสามขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนมีจุดประสงค์ดังนี้

  • Comprehensive Examination I: Basic Medical Sciences (MCQ) เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
  • Comprehensive Examination II: Clinical Sciences (MCQ)) เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  • OSCE (Objective Structured Clinical Examination) และการสอบ Modified Essay Question เป็นการสอบเพื่อประเมินทักษะทางคลินิก

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

  1. Comprehensive Examination I: Basic Medical Sciences (MCQ): ต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาครบทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
  2. Comprehensive Examination II: Clinical Sciences (MCQ): ต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่ 5 ผ่านการประเมินครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 4 และศึกษาครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 5
  3. OSCE (Objective Structured Clinical Examination) และการสอบ Modified Essay Question: ต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่ 6 ผ่านการประเมินครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 5 และศึกษาในชั้นปีที่ 6 แล้วอย่างน้อย 6 เดือน
อ่านต่อ

ประกาศการสอบ COMPREHENSIVE

โครงการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิก