Skip to content

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ WFME

 
เกณฑ์มาตรฐานสากล

WFME

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยได้รับการ ตรวจประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ถือเป็นภารกิจหลักที่สําคัญของสถาบันการศึกษา ในการจัดการหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ 

         สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) มีนโยบายนําเกณฑ์มาตรฐานสากล สําหรับแพทยศาสตรศึกษา (Basic Medical Education WFME Global & Standards for Quality Improvement, The 2015 Revision) ของ World Federation for Medical Education (WFME) มาใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพ ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ได้เห็นประโยชน์ของเกณฑ์การประเมินดังกล่าว จึงได้นํามาใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการพัฒนาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ให้ได้มาตรฐานสากล


อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นระยะๆ หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2559 ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และประกาศใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 แต่ในช่วงเวลาเดียวกันแพทยสภา ได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ในการขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบันผลิตแพทย์ ตามประกาศที่ 12/2560 กรอบการปรับปรุงสอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานสากลของแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education, Basic Medical Education WFME Global Standard for Quality Improvement, the 2015 Revision) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อการผลิตแพทย์จึงต้องมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลของแพทยศาสตรศึกษานี้ด้วย โดยมีสาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร 2561 ดังนี้

  1. ปรับแก้หัวข้อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อความชัดเจนในการประเมินตามค าแนะน าของผู้ตรวจประเมินตามแนวทาง WFME เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559
  2. ตัดคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในส่วน (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ออก
  3. ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 260 หน่วยกิต เป็น 254 หน่วยกิต
  4. ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  5. ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 223 หน่วยกิต เป็น 218 หน่วยกิต
 
อ่านต่อ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์
ตามเกณฑ์ TMC.WFME.BME. Standards (2017)

Certificate of Accreditation (2019)
Certificate of Accreditation(2021)
Certificate of Accreditation(2024)

แบบรายงาน

คู่มือประกอบเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ 2564