Skip to content

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

 

ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษา

เกี่ยวกับ EdPEx

EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าในเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ให้นำเกณฑ์ EdPEx มาใช้เป็นแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งสามารถนำแนวทางของเกณฑ์มาใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถาบัน เป็นการต่อยอดด้านคุณภาพด้านการศึกษาให้ทัดเทียมกับสถาบันอื่นๆ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงดำเนินการจัดทำโครงการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และให้สามารถนำเกณฑ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับของหน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ให้มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

อ่านต่อ

แบบรายงาน

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563 – 2566
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563 – 2566 ฉบับย่อ