Skip to content
 
ทำความรู้จักกัน

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.นพรัตนราชธานี

กระทรวงสาธารณสุขโดย กรมการแพทย์ให้ความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตในการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยร่วมกันจัดตั้งสถาบันร่วมผลิตแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ , ๕ และ ๖) โดยเริ่มที่โรงพยาบาลราชวิถี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และโรงพยาบาลเลิดสินในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ด้วยศักยภาพและความพร้อมของโรงพยาบาลนพรัตราชธานี กรมการแพทย์ พิจารณาแล้วจึงได้อนุมัติให้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นโรงพยาบาลหลักในโครงการร่วมผลิตแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์กับมหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมผลิตแพทย์ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กับ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งคาดว่า จะรับนักศึกษาแพทย์ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ คน เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขได้

เปิดอ่านต่อ

ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของศูนย์ฯ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอน

รายละเอียด

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ตรวจสอบกิจกรรมการศึกษาของแต่ละปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6

ตารางหมุนเวียนนักศึกษา

ตารางแบ่งกลุ่มสำหรับการหมุนเวียนเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ในแต่ละปีการศึกษา

รายชื่อแบ่งกลุ่ม

ดูรายชื่อนักศึกษาแพทย์ของแต่ละชั้นปีแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ประจำปีการศึกษา

ห้องเรียน

การเรียนการสอนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์
ปฏิบัติการฝึกทักษะทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ห้องสมุด

แหล่งค้นคว้าสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ครอบคลุมแหล่งสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์

หอพักนักศึกษาแพทย์

ดูข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการจองหอพักรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศต่างๆ