Skip to content

ความเป็นมาศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.นพรัตนราชธานี

          กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบาย เพิ่มจำนวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศจึงได้มีการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
          กระทรวงสาธารณสุขโดย กรมการแพทย์ให้ความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตในการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยร่วมกันจัดตั้งสถาบันร่วมผลิตแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ , ๕ และ ๖) โดยเริ่มที่โรงพยาบาลราชวิถี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และโรงพยาบาลเลิดสินในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
          โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีได้มีการดำเนินการจัดการเรียน การสอน นักศึกษาแพทย์ (Extern) และแพทย์ฝึกหัด (Intern) จากต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ นับเป็นเวลากว่า ๒๘ ปีที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้มีการจัดระบบการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีได้รับอนุมัติจาก แพทยสภาให้เปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้เปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
          พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นโรงพยาบาลในโครงการร่วมสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๖ มาฝึกปฏิบัติงานที่กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สูติ-นรีเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และออร์โธปิดิกส์
          พ.ศ. ๒๕๕๒ มีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มาฝึกปฏิบัติงานที่กลุ่มงาน สูติ-นรีเวชศาสตร์ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาฝึกปฏิบัติงานที่กลุ่มงาน ศัลยศาสตร์
          พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ส่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ มาฝึกปฏิบัติงานที่กลุ่มงาน สูติ-นรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และอายุรศาสตร์