Skip to content

ผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.นพรัตนราชธานี

โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นพ.เกรียงไกร นามไธสง

ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

พญ.รุจยา ด่านอุตรา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

นพ.ประชา สืบพงษ์ศิริ

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายประกันคุณภาพ

พญ.ชนันยา ห่อเกียรติ

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายการศึกษา

นพ.รุ่งโรจน์ แซ่เอง

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนาอาจารย์

พญ.พรกมล ประทีปทองคำ

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา