Skip to content

ภาควิชา (ศูนย์ฯ รพ. นพรัตนราชธานี)

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (FAM)
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EMM)
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคมและเวชศาสตร์ชุมชน (PVM)
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (RHB)
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (ENT)