Skip to content

ห้องสมุด

ความรู้ไม่รู้จบ

แหล่งค้นคว้าที่ครอบคลุม

ห้องสมุดเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาแพทย์ อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ – มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลิยรังสิต ให้สามารถพัฒนาการศึกษาและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยห้องสมุดมีภารกิจหลักในการจัดการ จัดหา จัดเก็บ เข้าถึง และถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ทางวิชาการแพทย์ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องตามมาตรฐานสากล โดยมีศักยภาพในการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกับห้องสมุดทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างคุ้มค่าและเพียงพอตามความต้องการ นอกจากนี้ ห้องสมุดยังมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย

นโยบาย

การดําเนินงานของห้องสมุดมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลิยรังสิต และส่งเสริมการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา และอาจารย์ของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิคโรงพยาบาลราชวิถี ให้สามารพัฒนาการศึกษาและการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเป็นแหล่งวัสดุสารสนแทศเพื่อการศึกษา การสอน การค้นคว้า และการวิจัยของนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
 3. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและจิตใจแก่นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
 • บริการยืม – คืนหนังสือ
 • บริการจองหนังสือ
 • บริการหนังสือสำรอง
 • บริการ Internet
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
 • บริการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์
 • บริการสำเนาบทความวารสาร
 • บริการพิมพ์และสแกนเอกสาร
 • หนังสือ
 • วารสาร
 • จุลสาร
 • หนังสือพิมพ์
 • ซีดี-รอม
 1. ช่วงเวลาที่สามารถใช้บริการยืม – คืน
  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 30 – 16.30 น.
  • ภาคค่ำ เวลา 30 – 19.30 น.
 2. กําหนดเวลายืม – คืน
  • หนังสือทั่วไป
   • นักศึกษา จำนวน 3 เล่ม กำหนดส่ง 7 วัน
   • อาจารย์ จำนวน 5 เล่ม กำหนดส่ง 7 วัน
   • เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 เล่ม กำหนดส่ง 7 วัน
  • หนังสือสำรอง อนุญาตให้ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม/คน หลังเวลา 13.00 น. และต้องนํามาส่งคืนก่อน 11.00 น. ของวันถัดไป (หมายเหตุ กรณีที่ต้องการใช้หนังสือสํารองภายในห้องสมุด ต้องแลกบัตรประจําตัวนักศึกษาไว้กับบรรณารักษ์)
 3. ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสืออ้างอิง เช่น สารานุกรม พจนานุกรม บรรณานุกรม รวมถึงวารสารจุลสาร และหนังสือพิมพ์
 4. ผู้ยืมต้องนําหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์มาคืนตามกำหนด หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 10 บาท/เล่ม/วัน
 5. ผู้ใช้คนใดที่มีหนังสือเกินกำหนดอยู่ ไม่มีสิทธิยืมหนังสือได้อีก จนกว่าจะนําหนังสือมาคืน
 6. ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือต่อได้อีก 1 ครั้งในเล่มเดิม หากไม่มีผู้จอง
 7. ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบหากหนังสือที่ยืมไปชํารุด เสียหาย เช่น เปียกน้ำ ฉีกขาดสูญหาย โดยชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซม หรือชําระเงินเป็น 2 เท่าของราคาหนังสือ
 8. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจะไม่มีสิทธิยืมหนังสือใน 2 สัปดาห์สุดทายก่อนจบการศึกษา
 9. นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ต้องนําหนังสือที่ค้างมาคืนห้องสมุด มิฉะนั้นทางห้องสมุดจะเสนอเรื่องต่อคณบดีเพื่อยับยั้งการอนุมัติปริญญา
 10. นักศึกษาที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยต้องนําหนังสือค้างมาคืนห้องสมุดให้เรียบร้อย
 1. แต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อเข้าห้องสมุด
 2. อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต้องพร้อมที่จะแสดงบัตรประจําตัว หากบรรณารักษ์ขอตรวจ
 3. บุคคลภายนอกต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่เข้าห้องสมุด
 4. ฝากกระเป๋า และสัมภาระต่าง ๆ ไว้ที่ชั้นวาง
 5. ห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด
 6. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ และควรนั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร
 7. ไม่สงเสียงดังในห้องสมุด
 8. ไม่นําหนังสือและเอกสารออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
 9. หนังสือที่หยิบออกจากชั้นแลวให้เก็บเข้าที่เดิม หรือวางไว้ด้านที่ว่างของชั้นหนังสือตามป้าย
 10. ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด
 11. เมื่อไม่อยู่ที่โต๊ะ ห้ามวางกระเป๋า และทรัพย์สินมีค่าไว้เด็ดขาด
 12. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
 13. ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดด้วยความระมัดระวัง ไม่ขีดเขียน ฉีก กรีด หรือทําการใด ๆ อันเป็นแหตุให้เกิดความชํารุดเสียหายแก่หนังสือ เอกสาร และวัสดุสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด
 14. ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องสมุด ไม่ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง ฯลฯ
 15. ก่อนออกจากห้องสมุด ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ และสิ่งของทุกครั้ง
 16. เมื่อเปลี่ยนที่อยู่ต้องแจ้งให้ทางห้องสมุดทราบ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.

ภาคค่ำ เวลา 16.30 – 19.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์ ปิดบริการ

วัดหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ

แวดวงหนอนหนังสือ

ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดศูนย์ฯ โรงพยาบาลราชวิถี

22 ตุลาคม 2565
ข้อมูลสำคัญห้องสมุด ศูนย์ราชวิถี
ไฮไลท์ห้องสมุด

ติดต่อห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ

ห้องสมุดโรงพยาบาลเลิดสิน มีภารกิจหลักในการจัดการ (จัดหา จัดเก็บ เข้าถึง ถ่ายทอด) ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องตามมาตรฐานสากล ให้ สามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกับห้องสมุดทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ เข้าถึงได้อย่างคุ้มค่าและเพียงพอตามความต้องการ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการจัด การเรียนการสอน การฝึกอบรม การศึกษาค้นคว้าวิจัยของ นักวิชาการ นักวิจัย กลุ่มอาจารย์แพทย์ กลุ่มอาจารย์พยาบาล แพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด แพทย์ฝึกงาน นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเลิดสิน

ประเภทของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ทางวิชาการแพทย์

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท ตาราทางการแพทย์ วารสารทางการแพทย์
 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทมัลติมีเดีย สื่อโสตทัศนวัสดุ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Journal : E-Journal) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Book : E-Book) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ที่บอกรับเป็นสมาชิกและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ที่สามารถเข้าถึงได้ฟรี

การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรช่ือวารสาร ก-ฮ และ A-Z ส่วนตาราภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จัดเรียงลำดับอักษรของเลขหมู่ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (NLM) ต้ังแต่หมวด QS-QZ,W-WZ (ทางการแพทย์) และระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) ตั้งแต่ หมวด A-Z (ไม่ใช่ทางการแพทย์) โดยแยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไว้ต่างหาก

บริการที่นั่งอ่านตำราและวารสาร
มีที่นั่งอ่านตำราและวารสารแบบที่นั่งอ่านเฉพาะบุคคลและท่ีนั่งอ่านเป็นกลุ่มๆละ 4 คน

บริการรับฝากของ
ไม่รับฝากสิ่งของมีค่าทุกชนิด โดยให้นำติดตัวเข้าห้องสมุด ส่วนสิ่งของไม่มีค่าสามารถวางไว้ที่ช่องเก็บสิ่งของบริเวณด้านหน้าห้องสมุด

บริการยืม-คืน เฉพาะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยืมได้ 7 วัน ตำราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศยืมได้ 14 วัน โดยท้ัง 2 ประเภทยืมได้ ไม่เกิน 7 เล่ม

บริการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริการช่วยจัดหาและนำส่งเอกสารในทุกรูปแบบตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ โดยทุกขั้นตอนของการ ให้บริการจะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น E-mail ใช้ระบบสนทนาแบบออนไลน์ เช่น Line

บริการเข้าถึงสารสนเทศทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ห้องสมุดจัดท่ีนั่งเฉพาะให้ Search Engine ต่างๆ จากแหล่งข้อมูลท่ัวโลก ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ฟรี บริการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยติดต่อขอ Username and Password ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

บริการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ที่บอกรับเป็นสมาชิกและเข้าได้ฟรี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

บริการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศความรู้ทางวิชาการแพทย์
ให้บริการค้นหาข้อมูลสารสนเทศความรู้ทางวิชาการแพทย์ที่ผู้ใช้บริการต้องการจากฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
ให้คำแนะนำในการค้นหาตาราและวารสาร และช่วยหยิบตัวเล่ม

บริการอื่น ๆ ตามคำขอ
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุด ชั้น 8 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

 • บุคลากรของโรงพยาบาลเลิดสินทุกคน
 • บุคคลภายนอก ผู้เข้ามาเพื่อศึกษา อ่าน และค้นคว้าข้อมูล

บุคคลภายนอก สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

 • อ่าน/ค้นคว้า ทรัพยากรได้ทุกประเภท
 • หากต้องการใช้บริการ Internet เพื่อการสืบค้น กรุณาแจ้งที่เคาน์เตอร์
 1. แต่งกายให้สุภาพก่อนเข้าห้องสมุด
 2. ต้องฝากกระเป๋า สิ่งของ หรือสัมภาระไว้ที่ ที่จัดเตรียมไว้ (ยกเว้นของมีค่า)
 3. ไม่พูดคุย เสียงดัง
 4. ไม่สูบบุหรี่
 5. ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ก่อนเข้าห้องสมุด
 6. ไม่ใช้สมุด หนังสือ หรือสิ่งของวางจองที่นั่ง
 7. ไม่นาอาหาร ขนมและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
 8. ไม่นาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้องสมุด
 9. ไม่ฉีก กรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของห้องสมุด
 10. ไม่นาทรัพยากรของห้องสมุดที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากห้องสมุด
 11. ต้องนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ยืมไป ส่งคืนห้องสมุดตามเวลาที่กำหนด
 12. เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุดให้สอบถามเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดทันที

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น.

เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

แวดวงหนอนหนังสือ

ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดศูนย์ฯ โรงพยาบาลเลิดสิน

ติดต่อห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน

 1. แต่งกายให้สุภาพก่อนเข้าห้องสมุด
 2. ต้องฝากกระเป๋า สิ่งของ หรือสัมภาระไว้ที่ ที่จัดเตรียมไว้ (ยกเว้นของมีค่า)
 3. ไม่พูดคุย เสียงดัง
 4. ไม่สูบบุหรี่
 5. ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ก่อนเข้าห้องสมุด
 6. ไม่ใช้สมุด หนังสือ หรือสิ่งของวางจองที่นั่ง
 7. ไม่นาอาหาร ขนมและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
 8. ไม่นาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้องสมุด
 9. ไม่ฉีก กรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของห้องสมุด
 10. ไม่นาทรัพยากรของห้องสมุดที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากห้องสมุด
 11. ต้องนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ยืมไป ส่งคืนห้องสมุดตามเวลาที่กำหนด
 12. เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุดให้สอบถามเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดทันที

แวดวงหนอนหนังสือ

ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดศูนย์ฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ติดต่อห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี