Skip to content

ห้องเรียนและอุปกรณ์ฝึกทักษะทางคลินิก

 

พร้อมสรรพด้วยอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับการฝึกปฏิบัติ

ห้องฝึกทักษะทางคลินิก

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ – มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเน้นให้นักศึกษาแพทย์ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงมากที่สุด ทางศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกทุกแห่งจึงให้ความสำคัญกับห้องเรียน ทั้งห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องฝึกทักษะทางคลินิก (Skill Lab) โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์และสื่อการสอน อาทิ หุ่นฝึกทักษะ เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ มีความคุ้นเคย และได้ฝึกใช้อุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่วเสมือนสถานการณ์จริง

ห้องเรียนและอุปกรณ์ฝึกทักษะทางคลินิก (Skill Lab)

 1. ห้องบรรยาย จำนวน 14 ห้อง
 2. ห้องปฏิบัติการด้านเรียนการสอนจำนวน 4 ห้อง ภายในมีหุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์
 3. ห้องฝึกทักษะทางคลินิก(skill lab) ดังนี้
  • ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (skill lab) บริเวณชั้น 1 จำนวน 1 ห้องใหญ่ ภายในมีหุ่นฝึกทักษะ และเครื่องมือแพทย์
  • ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (skill lab) บริเวณชั้น 4 จำนวน 1 ห้องใหญ่ (4 ห้องย่อย) ภายในมีหุ่นจำลองในการฝึกทักษะ CPR และเครื่องมือแพทย์
 4. อุปกรณ์และสื่อการสอน ภายในห้องเรียนขนาดใหญ่ตั้งแต่ 60-200 ที่นั่ง มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบชุดได้แก่ เครื่องขยายเสียง ลำโพงติดผนัง จอติดผนัง เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉาย LCD Computer Visualizer TV และ VDO ส่วนห้องเรียนกลุ่มย่อย มีเครื่องขยายเสียง ลำโพงแขวนผนัง จอติดผนัง ถ้าต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมสามารถนำเข้าไป
  เสริมได้
 5. ห้องสมุด พร้อมสรรพด้วยตำราเรียน วารสาร และฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้บริการได้ที่
  • อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
  • อาคารสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
  • อาคารสถาบันสุขภาพเด็กฯ
 6. ห้องอ่านหนังสือบริเวณชั้น 3 หน้าห้องเรียนใหญ่ และห้องอ่านหนังสืออื่นๆ ตามภาควิชาต่างๆ อีกจำนวน 15 ห้อง

 1. ห้องบรรยาย จำนวน 10 ห้อง แบ่งเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 60-150 ที่นั่ง จำนวน 5 ห้อง ประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนครบชุด อาทิ เครื่องขยายเสียง ลำโพงติดผนัง จอติดผนัง เครื่องฉาย LCD Computer Visualizer TV และ DVD เป็นต้น และห้องเรียนกลุ่มย่อย 5 ห้อง พร้อมเครื่องฉาย LCD Computer Visualizer และ DVD
 2. ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน จำนวน 4 ห้อง ภายในประกอบด้วยคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์
 3. ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (Skill Lab) จำนวน 1 ห้อง ประกอบด้วย หุ่นฝึกทักษะ และ เครื่องมือแพทย์
 4. ห้องสมุด นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้บริการได้ทั้งที่ชั้น 8 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน และชั้น 8 อาคารกาญจนาภิเษก ประกอบด้วยตำราเรียน วารสาร และฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ

    

มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 23 ห้อง

 1.  ห้องบรรยายด้านการเรียนการสอนจำนวน 5 ห้อง
 2.  ห้องปฏิบัติการจำนวน 8 ห้อง
 3.  ห้องประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 10 ห้อง
 4.  อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์การเรียนการสอน
 5. และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
 6.  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ใช้ร่วมกับคณะอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
 7.  ห้องสมุด ใช้ร่วมกับคณะอื่นในหอสมุดใหญ่ของมหาวิทยาลัยรังสิต