Skip to content

ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 ค่าใช้จ่าย 650,000 บาท

ชั้นปีที่ 2 ค่าใช้จ่าย 650,000 บาท

ชั้นปีที่ 3 ค่าใช้จ่าย 650,000 บาท

ชั้นปีที่ 4 ค่าใช้จ่าย 650,000 บาท

ชั้นปีที่ 5 ค่าใช้จ่าย 650,000 บาท

ชั้นปีที่ 6 ค่าใช้จ่าย 650,000 บาท

รวม 3,900,000 บาท

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
ชั้นปี 5
ชั้นปี 6
รวม
650,000
650,000
650,000
650,000
650,000
650,000
3,900,000

ค่าบํารุงและอื่น ๆ ประกอบด้วย

  • ค่าบํารุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ 5,000 บาท
  • ค่าประกันของเสียหาย 8,000บาท
  • ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300บาท
  • ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 500บาท
  • ค่าทําบัตรนักศึกษา 200บาท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักศึกษาที่เข้า ศึกษาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้จนสําเร็จการ ศึกษา โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบคําขอทุน ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  FB : กยศ. กรอ. มหาวิทยาลัยรังสิต