Skip to content

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคมและเวชศาสตร์ชุมชน

เกี่ยวกับภาควิชา

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและเวชศาสตร์ชุมชน (PVM)

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคม และชุมชน เป็นภาควิชาหนึ่งที่นักศึกษาต้องผ่านการศึกษา 4 ปี เป็นการศึกษาในชั้นปรีคลินิก 2 ปี และในชั้นคลินิกอีก 2 ปี 

อ่านต่อ

ในชั้นปรีคลินิก ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้ศึกษาในรายวิชา เวชศาสตร์ชุมชน 1 ที่เกี่ยวกับสภาพการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนชนบท  วัฒนธรรมชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพ  ความจำเป็นพื้นฐาน  การวินิจฉัยอนามัยชุมชนเบื้องต้น  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การสาธารณสุขมูลฐาน  การบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในระดับชุมชน  ระบบสุขภาพของประเทศ การสื่อสารกับประชาชน  การสื่อสารกับบุคลากรการแพทย์และการทำงานเป็นทีม

ในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะได้ศึกษาในรายวิชา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 1 ที่เกี่ยวกับความหมายของสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  องค์ประกอบการเกิดโรค  และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการเจ็บป่วย  ประชากรศาสตร์  การวางแผนครอบครัว  การดูแลแบบองค์รวม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มมารดา  ทารก  เด็ก  วัยรุ่น  ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัย  โรคจากการประกอบอาชีพ และการจัดสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัย  ระบบสุขภาพของไทย  การวางแผนงานสาธารณสุข  แพทย์ทางเลือก  กฎหมายและข้อบังคับสำคัญทางสุขภาพ   ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขระเบียนรายงาน  โรคที่ต้องแจ้งความ  เวชศาสตร์การกีฬา   เวชศาสตร์ใต้น้ำ  เวชศาสตร์การบิน

ในชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ศึกษาในรายวิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 2 ที่เกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคและปัญหาสุขภาพที่ป้องกันได้  การป้องกันโรคแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ในปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและระดับประเทศ บทบาทของสหสาขาวิชาชีพในการการสร้างเสริมสุขภาพ   การให้วัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย จากการประสบภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหมู่ การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ในชั้นปีที่ 6 นักศึกษาจะได้ศึกษาในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 2 โดยผ่านการเรียนรู้เวชปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดทางเวชศาสตร์ครอบครัว ความสัมพันธ์ของสุขภาพและการเจ็บป่วยกับสภาพครอบครัว การปรับตัวของครอบครัวต่อการเจ็บป่วย

การเรียนการสอน

1. ชั้นปรีคลินิก 

ในชั้นปีที่ 2 วิชา CMD 211

ในชั้นปีที่ 3 วิชา PVM 331

2. ชั้นคลินิก

ในชั้นปีที่ 4

วิชา PVM 431 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  (Preventive and Social Medicine II)

ระบาดวิทยาของโรคและปัญหาสุขภาพที่ป้องกันได้ การป้องกันโรคแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ในปัจเจก

บุคคล ครอบครัว ชุมชนและระดับประเทศ บทบาทของสหสาขาวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพ การให้วัคซีนป้องกัน

โรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย จากการประสบภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหมู่ การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ในชั้นปีที่ 6

1. วิชาเลือกบังคับวิชาชีพ 2 (EMD 622) Clinical Elective II 

จัดการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลจังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี หรือโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยให้นักศึกษาเลือกปฏิบัติงานในกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม หรือ ศัลยกรรม หรือ

อายุรกรรม หรือกุมารเวชกรรม หรือ ออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

2. วิชาเวชศาสตร์ชุมชน 2 (CMD 621) Community Medicine II

การเรียนรู้ปัญหาในโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง จากโรงพยาบาล 5 แห่ง ต่อไปนี้ 

  1.  โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

  2.  โรงพยาบาลพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.  โรงพยาบาลแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา

4.  โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

5.  โรงพยาบาลกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม

3.วิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 3 (PVM 621) Preventive & Social Medicine III  

ทักษะการวิจัยทางแพทย์หรือสาธารณสุขในสถานพยาบาลหรือในชุมชน ตั้งคำถามการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม   หาข้อมูลรวบรวมข้อมูล วางแผนระเบียบการวิจัย รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลแปรผล วิจารณ์ เขียนรายงาน นำเสนอผลงานวิจัย และนำไปประยุกต์ให้

 

รศ.พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และเวชศาสตร์ชุมชน
คุณวุฒิ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
พบ.ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว. กุมารเวชศาสต์ทารกแรกเกิด- ปริกำเนิด แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ศ.เกียรติคุณ พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ม.มหิดล
ป.การวิจัยประชากรศาสตร์ม.เอ็กซีเตอร์ อังกฤษ
ป.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เมลเบอร์น ออสเตรเลีย
ผศ.พิเศษ นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พบ. ม.เชียงใหม่
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
M.Sc (Medical epidemiology) บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
อว. กุมารเวชศาสต์ทารกแรกเกิด- ปริกำเนิด แพทยสภา
นางวันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
วท.บ.(สุขศึกษา) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
น.ส.ประภาศรี แพทย์ศิริ
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พยาบาลศาสตบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ม.มหิดล
น.ส.ศิริพร ยุทธวราภรณ์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
วท.บ.สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
กำลังโหลดเพิ่ม

รายละเอียดวิชา MST 411-413

ข่าว ประกาศ และกิจกรรม

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคมและเวชศาสตร์ชุมชน (PVM)