Skip to content

ภาควิชาอายุรศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

อายุรศาสตร์ (MED)

ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นภาควิชาใหญ่ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆจำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ งานโรคหัวใจ งานโรคผิวหนัง งานโรคโลหิต งานโรคปอด งานโรคทางเดินอาหาร งานต่อมไร้ท่อ งานโรคไต งานโรคข้อและภูมิแพ้ งานโรคติดเชื้อ งานประสาทวิทยา และงานโรคมะเร็ง อายุรศาสตร์เป็นภาควิชาหนึ่งที่นักศึกษาแพทย์ต้องผ่านการศึกษาทั้ง 3 ปีระหว่างการศึกษาในชั้นคลินิก

อ่านต่อ

การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาที่สอบผ่านทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3 จะต้องลงทะเบียนเรียนใน 2 รายวิชา ได้แก่ อายุรศาสตร์ 1 และ อายุรศาสตร์ 2 นักศึกษาแพทย์จะต้องได้รับการเรียนรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มอาการและโรคทางอายุรศาสตร์ที่สำคัญและพบบ่อย และปฏิบัติของกลุ่มอาการและโรคทางอายุรศาสตร์ที่สำคัญและพบบ่อย ตั้งแต่ระบาดวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การดำเนินโรค หลักการรักษา ภาวะแทรกซ้อนของโรคและจากการรักษา นอกจากนั้นนักศึกษายังต้องได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การซักประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ การรวบรวมปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วย  (Clinical reasoning) เพื่อให้การวินิจฉัยและสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพภายใต้ความดูแลของอาจารย์แพทย์ รวมถึงหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมคำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วยซึ่งจะครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชน ฝึกการบันทึกรายงานผู้ป่วยให้ครบถ้วน ทักษะการสื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ฝึกการทำหัตถการเบื้องต้นโดยคำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย ศึกษาการป้องกันโรครวมไปถึงสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่ 5 นักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาของภาควิชาอายุรศาสตร์ในชั้นปีที่ 4 แล้วจะได้ศึกษาต่อใน 2 รายวิชา ได้แก่ อายุรศาสตร์ 3 และ อายุรศาสตร์ 4 ที่เกี่ยวกับความรู้ทางทฤษฎีของกลุ่มอาการและโรคทางอายุรศาสตร์เฉพาะทางที่สำคัญที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การดำเนินโรค แนวทางการรักษา ภาวะแทรกซ้อน หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตทางอายุรศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรงซับซ้อน ผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤต ผู้ป่วยอายุรศาสตร์เฉพาะทาง แปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ทราบหลักการและขั้นตอนในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงสามารถประเมินความซับซ้อนและความรุนแรงของโรคเพื่อตัดสินใจทำการปรึกษาหรือส่งต่อผู้ป่วยให้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสมทันเวลา มีทักษะในการทำหัตถการต่างๆ ที่ยากขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย มีความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี 

การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่ 6 นักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาของภาควิชาอายุรศาสตร์ในชั้นปีที่ 5 แล้วจะได้ศึกษาต่อใน 2 รายวิชา ได้แก่ อายุรศาสตร์ 5 และ อายุรศาสตร์ 6 สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ได้ด้วยตนเองในเบื้องต้นภายใต้การควบคุมและชี้แนะจากอาจารย์แพทย์ สามารถวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยนัดติดตามอาการ  มีความรู้ความชำนาญในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามหลักเวชจริยศาสตร์เวชปฏิบัติกับผู้ป่วยอายุรศาสตร์ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของอาจารย์  สามารถทำการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมและสามารถแปลผลได้อย่างถูกต้องเพื่อประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วย มีทักษะในการทำหัตถการที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย สามารถประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยตนเองหรือความจำเป็นในการส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย มีทักษะทางด้านการสื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์เพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงทักษะในการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  การป้องกันโรค  การสร้างเสริมสุขภาพ  การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ  การบันทึกรายงานผู้ป่วย  การสรุปเวชระเบียนตามระบบ ICD 10 การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพ  การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์  ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี

MED 421
MED 422
MED 521
MED 522
MED 621
MED 622

ผศ.พิเศษ นพ.กำธร ลีลามะลิ
KUMTORN LELAMALI, MD
หัวหน้าภาควิชา
คุณวุฒิ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์ฯ)
วว.อายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์ฯ)
รศ.คลินิก น.พ.ชำนาญ ชอบธรรมสกุล
CHAMNAN CHOBTHUMSAGUL, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล
พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.ตจวิทยา แพทยสภา (สถาบันโรคผิวหนัง)
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ศ.คลินิก (รศ.พิเศษ) น.พ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
VEERASAK SARINNAPAKORN
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์ฯ)
วว.อายุรศาสตร์สาขาต่อมไร้ท่อ แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์ฯ)
น.พ.เจษฎา มณีชวขจร
JEDZADA MANEECHAVAKAJORN, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) ม.มหิดล
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (ศิริราชฯ)
วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ม.มหิดล (รามาธิบดี)
น.พ.สุธรรม สุธีรภัทรานนท์
SUTHAM SUTHEERAPATRANONT, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
วท.บ.(ชีววิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
M.D. PHCM., Philippines
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) ม.มหิดล
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
น.พ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ
TAVATCHAI SUWANBAN, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (ศิริราชฯ)
วว.โลหิตวิทยา แพทยสภา (ศิริราชฯ)
ผศ.พิเศษ พ.ญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์
(TASANEE KITUMNUAYPONG, MD)
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์บัณฑิต, ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.D. Fatima College of Medicine, Philippines
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (วพม.)
วว.อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม แพทยสภา (ศิริราชฯ)
ผศ.พิเศษ พ.ญ.อรศิริ เสรีรัตน์
ONSIRI SERIRAT, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.D. SWU, Philippines
Diploma in Dermatology Institute of Dermatology BKK
อว.ตจวิทยา แพทยสภา (ศิริราชฯ)
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ผศ.พิเศษ น.พ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม
SOMKID OUNSAEMATHUM, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ แพทยสภา (ศิริราชฯ)
น.พ.สูงชัย อังธารารักษ์
SUNGCHAI ANGTHARARAK, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (ศิริราชฯ)
วว.อายุรศาสตร์โรคข้อ แพทยสภา (ศิริราชฯ)
กำลังโหลดเพิ่ม

ORIENTATION for EXTERN 2022 – Situation in COVID-19 pandemic
แนะนำการเรียนอายุรศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ข่าว ประกาศ และกิจกรรม

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคมและเวชศาสตร์ชุมชน (PVM)