Skip to content

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เกี่ยวกับภาควิชา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EMM)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นภาควิชาที่นักศึกษาที่สอบผ่านการเรียนรู้ทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 5 ต้องผ่านการศึกษาในชั้นปีที่ 6  นักศึกษาจะได้ศึกษาในรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับเวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ ความรู้พื้นฐาน อาการและอาการแสดง ระบาดวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจ การส่งตรวจและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการและทางรังสี   การดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น ทักษะการกู้ชีพและหัตถการกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555  อย่างคำนึงถึงสิทธิ           และความปลอดภัยของผู้ป่วย การป้องกัน การวินิจฉัยและ      การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการ       การบันทึกรายงานผู้ป่วย การนำเสนอรายงานผู้ป่วย การสื่อสารกับผู้ป่วยและ/หรือญาติกรณีวิกฤต การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ การปรึกษาและการส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนและการส่งผู้ป่วยกลับ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์

อ่านต่อ
1.หลักเกณฑ์การประเมิน

ประเมินภาคปฏิบัติ

  • ใบประเมินการปฏิบัติงาน
  • Log Book
  • CPR Skill

การสอบทฤษฎี

  • สอบ MCQ
  • สอบ MEQ

น.พ.ฌาโน เสนะวงษ์
CHANO SENAVONGSE, MD
รักษาการหัวหน้าภาควิชา
คุณวุฒิ
วทบ.(ชีววิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
M.D. Lyceum Northwestern Univ. Philippines
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
พ.ญ.ดวงกมล เสนะวงษ์
DUANGKAMOL SENAVONGSE, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
B.Sc (Pharm) Centro Escolar University, Philippines
M.D. Perpetual Help College of Medicine, Philippines
วว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา (ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช)
Diploma Course in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
ผศ.พิเศษ พ.ญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล
SUMITRA PIYANUTTAPULL, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.รังสิต
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา (ร.พ.พระมงกุฎเกล้า)
Diploma Dermatology JIGA, Japan
พ.ญ.กิตติยาพร วิวัชรโกเศศ
KITTIYAPORN WIWATCHARAGOSES, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ.ม.รังสิต
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
ผศ.พิเศษ พ.ญ.นพมณี ตันติเวทเรืองเดช
NOPMANEE TANTIVESRUANGDET, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ.ม.รังสิต
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
พ.ญ.ณธิดา สุเมธโชติเมธา
NATHIDA SUMETCHOTIMAYTHA, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา (รพ.ราชวิถี)
พ.ญ.ณัฐชยา ตรีศักดิ์ศรีสกุล
NATCHAYA TREESAKSRISAKUL, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.ธรรมศาสตร์
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์มธ.)
น.พ.ธีรชัย เลิศอมรภัทร
TEERACHAI LEDARMONPAT, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
น.พ. จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์
JIRAPONG SUPASAOVAPAK, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
พ.ญ.รุจาพร โคตรนรินทร์
RUJAPORN KOTNARIN, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
กำลังโหลดเพิ่ม

ข่าว ประกาศ และกิจกรรม

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคมและเวชศาสตร์ชุมชน (PVM)