Skip to content

ความเป็นมาศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ ภาคคลินิก ระหว่างกรมการแพทย์ และมหาวิทยาลัยรังสิต 

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2537  โรงพยาบาลราชวิถี

การดำเนินการเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน กับภาครัฐ ระดับชั้นปรีคลินิกเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศ ซึ่งเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนมา 33 ปี โดยได้รับคะแนนด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีมากของประเทศต่อเนื่อง 2 ปี โดยเกณฑ์ของ สป.อว. กระทรวงอุดมศึกษา ระดับชั้นคลินิกจัดการเรียนการสอน ที่โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลเลิดสิน 

ซึ่งโรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถีได้รับการจัดอันดับเป็น    โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในกระทรวงสาธารณสุข สำหรับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาด้านผู้ป่วยเด็ก 

เป็นสถาบันชั้นสูงและพัฒนาระบบบริการให้ถึงระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า และพัฒนาระบบศูนย์การแพทย์ต่าง ๆ ตลอดจนรับปรึกษาจากทุกแหล่งในระดับภูมิภาคของประเทศ รวมทั้ง โรงพยาบาลเลิดสินเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ของกรมการแพทย์ รวมถึงการฝึกภาคสนามที่โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นภาครัฐ การดำเนินการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐเป็นความร่วมมือต่อเนื่องกันอย่างดี และหลักสูตรสามารถผ่านเกณฑ์ World Federation of Medical Education (WFME) 2 ครั้ง บัณฑิตที่จบสามารถไปปฏิบัติงานรับใช้สังคมได้ทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนได้ศึกษาต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ตามพันธกิจของสถาบัน 

ครั้งที่ 1 (หลักสูตร 2555) ระยะเวลาการรับรองวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  

ครั้งที่ 2 (หลักสูตร 2562) ระยะเวลารับรองถึงวันที่ 2567

ในปี 2558  
มีการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานและการบริหารงานภายในสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ให้มีการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน ตามคำสั่งกรมการแพทย์ ที่ 592/2558 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558  เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ – มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

คนที่ 1 ผศ.นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล 

          ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

คนที่ 2 ผศ.พิเศษ นาวาโท นายแพทย์ประพนธ์  จารุยาวงศ์

          ดำรงตำแหน่งวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

คนที่ 3 ผศ.พิเศษ นายแพทย์ธีระชัย  อุกฤษฎ์มโนรถ   

          ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน