Skip to content

ภาควิชาจักษุวิทยา

เกี่ยวกับภาควิชา

จักษุวิทยา (OPT)

ภาควิชาจักษุวิทยา เป็นภาควิชาที่นักศึกษาต้องผ่านการศึกษาในชั้นปีที่ 5 นักศึกษาจะได้ศึกษาในรายวิชา จักษุวิทยา ที่เกี่ยวกับโรคทางจักษุวิทยา ความรู้พื้นฐาน   อาการและอาการแสดง  ระบาดวิทยา  พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา  กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยทางจักษุวิทยา การซักประวัติ การตรวจร่างกาย  แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค การดูแลรักษา  อาการทางตาที่เกิดจากโรคในระบบอื่น ๆ การวางแผนและการรักษาเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน การส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนและการส่งกลับ การบันทึกรายงานผู้ป่วย แนวทางการป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยทางจักษุวิทยาที่พบบ่อย ทักษะหัตถการที่กำหนดโดยแพทยสภา สิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย  การป้องกัน การวินิจฉัย การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากหัตถการต่าง ๆ การสื่อสารระหว่างแพทย์   บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย   การจัดการกับข้อผิดพลาดทางการแพทย์   การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์  ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์

อ่านต่อ
สถานที่เรียน
 • Ward หอผู้ป่วยจักษุ ตึกสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี
 • OPD อาคารทศมินทราธิราช ชั้น 8 โรงพยาบาลราชวิถี
 • OR อาคารทศมินทราธิราช ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี
 • ห้องเรียนสำนักงานจักษุวิทยา ชั้น 7 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
 • ห้องเรียนอาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
How to learn Ophthalmology
 • Lecture room/online
 • Flipped Classroom
 • OPD
 • OR
 • Inpatient
 • Self study

 

ศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข
PAISAN RUAMVIBOONSUK, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ.ม.มหิดล (รามาธิบดี)
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จักษุวิทยา) ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
Certified Fellowship in Vitreoretina Disease Albert Einstein College of Medicine, NY, U.S.A.
น.พ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์
CHAIRAT SAOVAPRUT, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
Certified Fellowship in Retina and Vitreous Diseases, University of British Columbia Vancouver, Canada
Cert. in Lasik Refractive Surgery, Singapore National Eye Center
พ.ญ.สุภาพร ศรีธวัชพงศ์
SUPAPORN SRITHAWATPONG, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จักษุวิทยา) ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
Cert. in Refractive Surgery, Doheny Eye Institute University of Southern California, U.S.A.
รศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง
BOONSONG VANICHVACHAROONGLEARN, MD
รักษาการหัวหน้าภาควิชา
คุณวุฒิ
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา (จุฬาฯ)
Cert. in Glaucoma, The New York Eye and Ear Infirmary, New York, NY. USA
พ.ญ.รัติยา พรชัยสุรีย์
RATTIYA PORNCHAISUREE, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา (ศิริราชฯ)
Cert. in Pediatric and Strabismus, The Royal Victorian Eye and Ear Hospital, Melbourne, Australia
ผศ.พิเศษ พ.ญ. อัจฉรา อัมพรพฤติ
ATCHARA AMPHORNPHRUET,MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.เชียงใหม่
ป.วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว) ม.เชียงใหม่
อว.จักษุวิทยา แพทยสภา (ม.เชียงใหม่)
ป.จักษุวิทยาเฉพาะทางด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ร.พ.ราชวิถี
Cert. Clinical Electrophysiology of Vision London, UK
Cert. International Fellow in Pediatric Retinal Surgery, NewYork, USA
น.พ.ธีรวีร์ หงษ์หยก
TEERAVEE HONGYOK,MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(จักษุวิทยา) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา (ศิริราชฯ)
ป.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด(กระจกตา) ร.พ.จุฬาลงกรณ์
Cert.Fellowship in Cornea and Refractive Surgery, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins Univ.
Cert.Fellowship in Cornea and Refractive Surgery, Wills Eye Institute, Thomas Jefferson Univ.
พ.ญ.สมพร จันทรา
SOMPORN CHANTRA, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
ป.จักษุวิทยาโรคกระจกตา ร.พ.จุฬาลงกรณ์
Cert. Fellowship in Cornea and Refractive Surgery, Jules Stein Eye Institute, University of California, USA
น.พ.จิรวุฒิ ลิ้มวัฒนายิ่งยง
JIRAWUT LIMWATTANAYINGYONG, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
อว.จักษุวิทยา แพทยสภา (ม.สงขลานครินทร์)
ป.จักษุวิทยาเฉพาะทางด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ร.พ.ราชวิถี
น.พ.มงคล ธาดารติ
MONGKOL TADARATI,MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
Cert. Fellowship in Retina, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins Univ.
กำลังโหลดเพิ่ม

เอกสารเผยแพร่ 3
เอกสารเผยแพร่ 2
เอกสารเผยแพร่ 1

ข่าว ประกาศ และกิจกรรม

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคมและเวชศาสตร์ชุมชน (PVM)