Skip to content

รายนามคณาจารย์ผู้สอน

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 

ฝ่ายพัฒนาอาจารย์และวิจัย

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งมั่นให้การสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เข้าชมหน้าฝ่ายพัฒนาอาจารย์เพื่อค้นหาข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ อาทิ ทุนพัฒนาอาจารย์ เอกสารแพทยศาสตร์ศึกษา และการดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง