Skip to content

ผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถี

ผศ.พิเศษ นพ.สุรพันธ์ พงศ์สุธนะ

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก
โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี

นพ.จีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

นพ.ธวัชชัย กิระวิทยา

รองผู้อํานวยการ ด้านยุทธศาสตร์ พันธกิจและด้านทรัพยากรบุคคล

พญ.กรทิพย์ ผลโภค

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.พิเศษ พญ.กิตติวรรณ สุเมธกุล

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา

ผศ.พิเศษ พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันคุณภาพ

ผศ.พิเศษ พญ.จิติมา ติยายน

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนาอาจารย์

นพ.กิตติพงศ์ ชัยบุตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

รศ.พิเศษ พญ.นิสา พฤกษะริตานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการศึกษา
(ภาควิชาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

ผศ.พิเศษ นพ.พุทธิพร เย็นบุตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการศึกษา
(ภาควิชาศัลยศาสตร์)

พญ.ฉันทิศา อารยางกูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการศึกษา
(ภาควิชาอายุรศาสตร์)

ผศ.พิเศษ พญ.ปราณี เมืองน้อย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการศึกษา
(ภาควิชากุมารเวชศาสตร์)

นพ.ฐิติกร ไกรสรกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ (ด้านวิจัย)

พญ.ชญานิน เวชภูติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ
ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลและแผนงาน

นพ.เจตวรงค์ ธนกิจจารุ

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา