Skip to content

ห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถี

ความรู้ไม่รู้จบ

แหล่งค้นคว้าที่ครอบคลุม

ห้องสมุดเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาแพทย์ อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ – มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลิยรังสิต ให้สามารถพัฒนาการศึกษาและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยห้องสมุดมีภารกิจหลักในการจัดการ จัดหา จัดเก็บ เข้าถึง และถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ทางวิชาการแพทย์ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องตามมาตรฐานสากล โดยมีศักยภาพในการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกับห้องสมุดทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างคุ้มค่าและเพียงพอตามความต้องการ นอกจากนี้ ห้องสมุดยังมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย

ระบบฐานข้อมูลภายใน (intranet) ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถี  : https://libdmsrsu.rsu.ac.th/library/opac/

ระบบฐานข้อมูลภายนอก (internet) ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถี  :  <อยู่ระหว่างการปรับปรุง>

นโยบาย

การดําเนินงานของห้องสมุดมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลิยรังสิต และส่งเสริมการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา และอาจารย์ของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิคโรงพยาบาลราชวิถี ให้สามารพัฒนาการศึกษาและการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเป็นแหล่งวัสดุสารสนแทศเพื่อการศึกษา การสอน การค้นคว้า และการวิจัยของนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
 3. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและจิตใจแก่นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
 • บริการยืม – คืนหนังสือ
 • บริการจองหนังสือ
 • บริการหนังสือสำรอง
 • บริการ Internet
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
 • บริการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์
 • บริการสำเนาบทความวารสาร
 • บริการพิมพ์และสแกนเอกสาร
 • หนังสือ
 • วารสาร
 • จุลสาร
 • หนังสือพิมพ์
 • ซีดี-รอม
 1. ช่วงเวลาที่สามารถใช้บริการยืม – คืน
  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 30 – 16.30 น.
  • ภาคค่ำ เวลา 30 – 19.30 น.
 2. กําหนดเวลายืม – คืน
  • หนังสือทั่วไป
   • นักศึกษา จำนวน 3 เล่ม กำหนดส่ง 7 วัน
   • อาจารย์ จำนวน 5 เล่ม กำหนดส่ง 7 วัน
   • เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 เล่ม กำหนดส่ง 7 วัน
  • หนังสือสำรอง อนุญาตให้ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม/คน หลังเวลา 13.00 น. และต้องนํามาส่งคืนก่อน 11.00 น. ของวันถัดไป (หมายเหตุ กรณีที่ต้องการใช้หนังสือสํารองภายในห้องสมุด ต้องแลกบัตรประจําตัวนักศึกษาไว้กับบรรณารักษ์)
 3. ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสืออ้างอิง เช่น สารานุกรม พจนานุกรม บรรณานุกรม รวมถึงวารสารจุลสาร และหนังสือพิมพ์
 4. ผู้ยืมต้องนําหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์มาคืนตามกำหนด หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 10 บาท/เล่ม/วัน
 5. ผู้ใช้คนใดที่มีหนังสือเกินกำหนดอยู่ ไม่มีสิทธิยืมหนังสือได้อีก จนกว่าจะนําหนังสือมาคืน
 6. ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือต่อได้อีก 1 ครั้งในเล่มเดิม หากไม่มีผู้จอง
 7. ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบหากหนังสือที่ยืมไปชํารุด เสียหาย เช่น เปียกน้ำ ฉีกขาดสูญหาย โดยชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซม หรือชําระเงินเป็น 2 เท่าของราคาหนังสือ
 8. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจะไม่มีสิทธิยืมหนังสือใน 2 สัปดาห์สุดทายก่อนจบการศึกษา
 9. นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ต้องนําหนังสือที่ค้างมาคืนห้องสมุด มิฉะนั้นทางห้องสมุดจะเสนอเรื่องต่อคณบดีเพื่อยับยั้งการอนุมัติปริญญา
 10. นักศึกษาที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยต้องนําหนังสือค้างมาคืนห้องสมุดให้เรียบร้อย
 1. แต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อเข้าห้องสมุด
 2. อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต้องพร้อมที่จะแสดงบัตรประจําตัว หากบรรณารักษ์ขอตรวจ
 3. บุคคลภายนอกต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่เข้าห้องสมุด
 4. ฝากกระเป๋า และสัมภาระต่าง ๆ ไว้ที่ชั้นวาง
 5. ห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด
 6. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ และควรนั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร
 7. ไม่สงเสียงดังในห้องสมุด
 8. ไม่นําหนังสือและเอกสารออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
 9. หนังสือที่หยิบออกจากชั้นแลวให้เก็บเข้าที่เดิม หรือวางไว้ด้านที่ว่างของชั้นหนังสือตามป้าย
 10. ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด
 11. เมื่อไม่อยู่ที่โต๊ะ ห้ามวางกระเป๋า และทรัพย์สินมีค่าไว้เด็ดขาด
 12. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
 13. ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดด้วยความระมัดระวัง ไม่ขีดเขียน ฉีก กรีด หรือทําการใด ๆ อันเป็นแหตุให้เกิดความชํารุดเสียหายแก่หนังสือ เอกสาร และวัสดุสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด
 14. ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องสมุด ไม่ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง ฯลฯ
 15. ก่อนออกจากห้องสมุด ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ และสิ่งของทุกครั้ง
 16. เมื่อเปลี่ยนที่อยู่ต้องแจ้งให้ทางห้องสมุดทราบ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.

ภาคค่ำ เวลา 16.30 – 19.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์ ปิดบริการ

วัดหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ

แวดวงหนอนหนังสือ

ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดศูนย์ฯ โรงพยาบาลราชวิถี

22 ตุลาคม 2565
ข้อมูลสำคัญห้องสมุด ศูนย์ราชวิถี
ไฮไลท์ห้องสมุด

ติดต่อห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ