Skip to content

งานโสตทัศนูปกรณ์

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

งานโสตทัศนูปกรณ์

       ให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สำหรับสนับสนุนงานด้านการเรียน การสอน  การผลิตสื่อการเรียนการสอนต่างๆ สำหรับอาจารย์  การรประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการต่างๆ ตลอดจน การจัดหา จัดทํา เก็บรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถีฯ

การติดต่อประสานงาน :  ห้องปฏิบัตการฝึกทักษะ  ชั้น 1

การยืมอุปกรณ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์  (Notebook, iPad, Pocker Wi-Fi,อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ,ปลั๊กพ่วง,เครื่องบันทึกเสียง)

การยืมอุปกรณ์ห้องโสตฯ

รายนามเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์

1. นายจุลนภ ไมตรียานนท์

2. นายธนู แสงนรินทร์

3. นายตฤณ สังขวิจิตร

4. นางสาวเสาวลักษณ์ คงแสงทอง