Skip to content

กิจกรรมของนักศึกษา (รายวิชา PVM 621)

ปฐมนิเทศก่อนออกภาคสนาม 1 สัปดาห์

  • การเตรียมตัวก่อนออกปฏิบัติการภาคสนาม
  • ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติและการใช้โปรแกรม SPSS

ครึ่งวันบ่ายของวันจันทร์ทุกสัปดาห์ให้นักศึกษาทำงานด้านวิจัย

สัปดาห์ที่ 1 : เขียนโครงร่างงานวิจัย  (Research proposal)

       โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา/ปรึกษา อาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบ โดยมองปัญหาสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชนที่ฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาโครงร่างงานวิจัย

 สัปดาห์ที่ 2 : นำเสนอโครงร่างงานวิจัย

         นักศึกษานำเสนอโครงร่างงานวิจัยในการประชุมทางไกลกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยา วันจันทร์ เวลา 13.30-15.30 น.

สัปดาห์ที่ 3 : เก็บข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและทำรายงาน

         นักศึกษาร่วมกันเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการทำวิจัย นำเสนอประชุมทางไกลกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยา  วันจันทร์ เวลา 13.30-15.30 น. นักศึกษาแพทย์นำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไข

สัปดาห์ที่ 4 : นำเสนอผลงานวิจัย ที่ปรับปรุงแก้ไขและจัดทำรายงาน

       นักศึกษานำเสนอประชุมทางไกลงานวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไข กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา         และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยาและแพทย์พี่เลี้ยงของโรงพยาบาลชุมชน ในวันจันทร์ เวลา 13.30 – 15.30 น. และส่งรายงานการวิจัย

  1. ส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. รูปเล่ม 1  ฉบับ ส่งให้อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยโรงพยาบาลภาคสนาม ภายใน 1 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน 

นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ศึกษาวิจัย 1 เรื่อง ต่อนักศึกษาแพทย์ 2-3 คน โดยนักศึกษาเลือกหัวข้องานวิจัยที่ตนเองสนใจในระหว่างปฏิบัติงานอยู่โรงพยาบาลชุมชน 4 สัปดาห์ โดยมีขอบเขตของเรื่องที่วิจัยในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง