Skip to content

Category: ภาควิชา ศูนย์ราชวิถี

เลือกปี

หัวหน้าภาคและอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมภาควิชาอายุรศาสตร์เพื่อสะท้อนปัญหา ความต้องการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก

แสดงเนื้อหาครบแล้ว