Skip to content

ประกาศให้นศพ.ชั้นปี 6 ที่คาดว่าจะจบในการศึกษา 2565-2566 ทุกคน ย้ายออกจากหอพักฯ และขอเงินค่าประกันฯ คืน

ประกาศ

ให้นศพ.ชั้นปี 6 ที่คาดว่าจะจบในการศึกษา 2565-2566 ทุกคน และนศพ.ที่จะไม่อยู่หอพักต่อในเทอม 1/66-67 (เริ่ม พ.ค.31 ต.ค. 66) ติดต่อเขียนใบคําร้องแจ้งย้ายออกจากหอพักและขอเงินค่าประกันฯคืน (ส่งพร้อมสําเนาหน้าสมุดบัญชีกับใบเสร็จค่าประกันหอพักฯ จํานวนเงิน 1,000 บาทฉบับจริง) กับพี่อ๋อม ณ สำนักงานชั้น 2 ในเวลา 08.30-17.30 น. วันและเวลาราชการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง