Skip to content

ภาควิชาศัลยศาสตร์ขอเชิญหัวหน้าภาคและอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะท้อนปัญหา ความต้องการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง