Skip to content

หัวหน้าภาคและอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมภาควิชาอายุรศาสตร์เพื่อสะท้อนปัญหา ความต้องการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง