WFME Dummy 1

โครงการเตรียนมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา WFME ให้กับบุคลากรทั้งองค์การ(จัดอบรมภายในองค์กร) ในวันที่ 19- 20 ตุลาคม 2564 วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์ อัครผล

Continue reading

WFME Criteria 2021 For Thai Medical School 19-20 ตุลาคม 2564

โครงการเตรียนมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา WFME ให้กับบุคลากรทั้งองค์การ(จัดอบรมภายในองค์กร) ในวันที่ 19- 20 ตุลาคม 2564 วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์ อัครผล

Continue reading