MET 421

MET 421
เวชจริยศาสตร์ 2
(Medical Ethics II)
1(1-0-2)
วิชาบังคับก่อนวิชาบังคับร่วม
สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายรายวิชาของชั้นปี ที่ 3
รายละเอียดDescription
ความประมาททางการแพทย์ การประพฤติมิชอบในวิชาชีพ การไม่ปกปิดความ
ผิดพลาด ให้องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ จริยธรรมในอนามัยเจริญพันธุ์ จริยธรรมในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี จริยธรรมในการปลูกถ่ายอวัยวะ จริยธรรมในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช จริยธรรมในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัยต่าง ๆ การบริหารทรัพยากรในระบบการดูแลสุขภาพ จริยธรรมในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ต้องการใช้แพทย์ทางเลือก จริยธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Medical negligence; professional misconduct; disclosure of medical error; issues related to the privatization of health care; ethical issues related to reproductive health; ethical aspects of treating patients with HIV / AIDS; ethics of transplantation / organ donation; ethical aspects of treating mentally ill patients; ethical issues in treating patients at various age groups; resource allocation in the health care system; ethical issues in patient care with alternative medicine; other related ethical issues.

MST 413

MST 413
เวชสถิติ และระบาดวิทยา 4
(Medical Statistics and Epidemiology IV)
วิชาบังคับก่อนวิชาบังคับร่วม
MST 412 เวชสถิติ และระบาดวิทยา 3
รายละเอียดDescription
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนงานวิจัย
การนำเสนอผลงานวิจัย
Data collection; data analysis; research conclusion; research publication and
presentation.

MST 412

MST 412
เวชสถิติ และระบาดวิทยา 3
(MST)(Medical Statistics and Epidemiology III)
1(0-2-1)
วิชาบังคับก่อนวิชาบังคับร่วม
MST 411 เวชสถิติ และระบาดวิทยา 2
รายละเอียดDescription
ขั้นตอนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการวิจัย การขออนุมัติการวิจัย
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
Research steps; literature review; research proposal; research approval; data collection;
data analysis.

MST 411

MST 411
เวชสถิติ และระบาดวิทยา 2
(Medical Statistics and Epidemiology II)
1(1-0-2)
วิชาบังคับก่อนวิชาบังคับร่วม
– MST 321 เวชสถิติ และระบาดวิทยา 1
รายละเอียดDescription
ระเบียบวิจัยพื้นฐาน จริยธรรมการวิจัย เวชสถิติ การสืบคน้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินคุณภาพวารสารการแพทย์ ระบาดวิทยาพื้นฐาน การวดั การประเมินสมมติฐานและปัจจัยเกี่ยวข้อง ความแม่นยาและความเชื่อถือได้ของการทดสอบ ทางเลือกการรักษา การทบทวนอย่างเป็นระบบ ข้อมูลเชิงประจักษ์ คำถามงานวิจัยเศรษฐศาสตร์คลินิกสาธารณสุข การประเมินหลักฐานทางการแพทย์ และแหล่งเรียนรู้ในการใช้ยาอย่างสมหตุผลResearch methodology; research ethics; biostatistics; database searching; data collection; data analysis; critical appraisal of journal articles; basic epidemiology; measurement; hypothesis generation and confounders; accuracy and reliability of the tests; alternative measures;
systematic review; evidence-based medicine; research questions; clinical economics; critical appraisal and resources in rational drug use.

MET 321

MET 321
MET 321
(Medical Ethics I)
1(1-0-2)
วิชาบังคับก่อนวิชาบังคับร่วม
รายละเอียดDescription
พื้นฐานเวชจริยศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ละผู้ป่วย สิทธิของผู้ป่วยใน การตัดสินใจ การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย การรักษาความลับของผู้ป่วย การเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้ป่วย การยินยอมให้การรักษา สิทธิของผู้ป่วยในการยุติการรักษา สิทธิผู้ป่วย ความทัดเทียม และเป็นธรรมในสังคม ปฏิญญาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จรรยาแพทย์ต่อพันธุศาสตร์ การสาธารณสุ ข การสร้างเสริมสุขภาพ การทำและตีพิมพ์งานวิจัยความสัมพันธ์กับธุรกิจทางเภสัชกรรมและเวชอุปกรณ์ ผลกระทบของยาต่อบุคคลและส่วนรวมPrinciples of medical ethics; doctor-patient relationship; patient autonomy; patient safety; confidentiality; truth telling/disclosure; informed consent; end of life decisions; patients’ right; equity and social justice; codes of conduct and etiquette; professionalism; ethical dilemmas facing medical students; ethical aspects of genetics; public health; health promotion; principles of research publications and ethics; relationship with pharmaceutical industries; impact of medication on individuals and society.

IMD 331

IMD 331
ความรู้เบื้องต้นทางคลินิก
(Introduction to Clinical Medicine)
5(4-3-10)
วิชาบังคับก่อน
วิชาบังคับร่วม
MDS 313 ความผิดปกติทางไตและระบบปัสสาวะ
MDS 328 ความผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ
MIC 315 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน
MIC 316 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
MIC 317 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
PMC 313 หลักเภสัชวิทยา
MDS 311 ความผิดปกติทางระบบเลือดและน้าเหลืองเรติคูลาร์
MDS 314 ความผิดปกติทางระบบประสาท
MDS 315 ความผิดปกติทางระบบผิวหนังเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
และระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
MDS 316 ความผิดปกติทางระบบหายใจ
MDS 317 ความผิดปกติทางระบบทางเดินอาหาร
MDS 320 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาตามระบบ
รายละเอียดDescription
การสัมภาษณ์ผู้ป่วย กระบวนการรวบรวมข้อมูลทางคลินิก กระบวนการคิด วิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติ วงจรการแก้ปัญหาผู้ป่วย การประยุกต์และผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกพื้นฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วย หลักของการตั้งสมมุติฐานสาเหตุของปัญหาผู้ป่วย บูรณาการพยาธิสรีรวิทยากับอาการและอาการแสดงของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย หลักการวินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูล การใช้เหตุผลและ การตัดสินใจทางเวชปฏิบัติ หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึง
ครอบครัวผู้ป่วยและชุมชน การใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผล การเขียนรายงาน ผู้ป่วย มารยาท จรรยาบรรณทางวิชาชีพ สิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความรู้เบื้องต้น ของอายุรศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา จักษุวิทยา และรังสีวิทยา การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ การเรียนรู้และความจ า การรับรู้ แรงจูงใจและอารมณ์บุคลิกภาพและเชาวน์ปัญญาในแต่ละช่วงของชีวิต ผลกระทบความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจ
วิธีการที่ใช้ในการปรับตัว สุขภาพจิต การประเมินสภาพจิตใจ พฤติกรรมและการนอนหลับ อาการและอาการแสดงทางจิตเวช โรคทางจิตเวชที่มีสาเหตุจากโรคทางกาย การเปลี่ยนแปลงสภาวะของร่างกายต่อการบาดเจ็บ ทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกายทั้งสภาพปกติและพยาธิสภาพ ทักษะการตรวจร่างกายเด็ก การจำแนกโรคจิต โรคประสาท และโรคทางอารมณ์ การนาความรู้ทางจิตเวชไปใช้
กับการรักษาโรคทางกาย พื้นฐานการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและ/หรือญาติ การเขียนใบสั่งยาจิตเภสัชวิทยาพื้นฐาน หัตถการพื้นฐาน การดูแลบาดแผล การเย็บแผลและการตัดไหมจากแผลการทาแผล ทักษะการล้างมือ ใส่เสื้อกาวน์ สวมถุงมือ กระบวนการทำลายเชื้อและปลอดเชื้อการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกนั ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลกั เวชจริยศาสตร์
History taking, data gathering; thinking process and critical analysis in medical practice; problem solving cycle; application and integration of basic medical science in medical care; hypothesis generation; integration of pathophysiology with symptoms and signs of various organ
systems; diagnosis differential and diagnosis; investigations; searching of medical information; clinical reasoning and decision making in medical practice; principle of holistic approach with humanized healthcare for patients and families; medical record; rational drug and technology use;
medical professionalism and ethics; patients’ right and safety; basic in medicine, obstetrics and gynecology, surgery, pediatrics, otolaryngology, ophthalmology and radiology; development of affection, learning and memory; perception; reinforcement and affection; mental, personality,
intellectual function; relationship between body and mind; adaptation methods; mental health; evaluation of mental status; behavior and sleeping; signs and symptoms in psychiatry; psychosomatic
diseases; body responses to injuries; skill used in history taking and physical examination, normal and abnormal; principle of systematic physical examination in pediatrics; classification of psychotic,
neurotic and diseases of affection; integration of psychiatric knowledge in medical practice; basic counseling to patients and relatives; principle of prescription writing; basic psychiatric pharmacology;
basic surgical procedure; wound care; suture and desuture; wound dressing; operative hand washing; wearing gowns and gloves; disinfection and universal precaution; pre-and post operative care; Mental
Health Act 2008; responsibility with good attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics