IMD 331
ความรู้เบื้องต้นทางคลินิก
(Introduction to Clinical Medicine)
5(4-3-10)
วิชาบังคับก่อน
วิชาบังคับร่วม
MDS 313 ความผิดปกติทางไตและระบบปัสสาวะ
MDS 328 ความผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ
MIC 315 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน
MIC 316 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
MIC 317 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
PMC 313 หลักเภสัชวิทยา
MDS 311 ความผิดปกติทางระบบเลือดและน้าเหลืองเรติคูลาร์
MDS 314 ความผิดปกติทางระบบประสาท
MDS 315 ความผิดปกติทางระบบผิวหนังเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
และระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
MDS 316 ความผิดปกติทางระบบหายใจ
MDS 317 ความผิดปกติทางระบบทางเดินอาหาร
MDS 320 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาตามระบบ
รายละเอียดDescription
การสัมภาษณ์ผู้ป่วย กระบวนการรวบรวมข้อมูลทางคลินิก กระบวนการคิด วิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติ วงจรการแก้ปัญหาผู้ป่วย การประยุกต์และผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกพื้นฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วย หลักของการตั้งสมมุติฐานสาเหตุของปัญหาผู้ป่วย บูรณาการพยาธิสรีรวิทยากับอาการและอาการแสดงของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย หลักการวินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูล การใช้เหตุผลและ การตัดสินใจทางเวชปฏิบัติ หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึง
ครอบครัวผู้ป่วยและชุมชน การใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผล การเขียนรายงาน ผู้ป่วย มารยาท จรรยาบรรณทางวิชาชีพ สิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความรู้เบื้องต้น ของอายุรศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา จักษุวิทยา และรังสีวิทยา การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ การเรียนรู้และความจ า การรับรู้ แรงจูงใจและอารมณ์บุคลิกภาพและเชาวน์ปัญญาในแต่ละช่วงของชีวิต ผลกระทบความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจ
วิธีการที่ใช้ในการปรับตัว สุขภาพจิต การประเมินสภาพจิตใจ พฤติกรรมและการนอนหลับ อาการและอาการแสดงทางจิตเวช โรคทางจิตเวชที่มีสาเหตุจากโรคทางกาย การเปลี่ยนแปลงสภาวะของร่างกายต่อการบาดเจ็บ ทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกายทั้งสภาพปกติและพยาธิสภาพ ทักษะการตรวจร่างกายเด็ก การจำแนกโรคจิต โรคประสาท และโรคทางอารมณ์ การนาความรู้ทางจิตเวชไปใช้
กับการรักษาโรคทางกาย พื้นฐานการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและ/หรือญาติ การเขียนใบสั่งยาจิตเภสัชวิทยาพื้นฐาน หัตถการพื้นฐาน การดูแลบาดแผล การเย็บแผลและการตัดไหมจากแผลการทาแผล ทักษะการล้างมือ ใส่เสื้อกาวน์ สวมถุงมือ กระบวนการทำลายเชื้อและปลอดเชื้อการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกนั ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลกั เวชจริยศาสตร์
History taking, data gathering; thinking process and critical analysis in medical practice; problem solving cycle; application and integration of basic medical science in medical care; hypothesis generation; integration of pathophysiology with symptoms and signs of various organ
systems; diagnosis differential and diagnosis; investigations; searching of medical information; clinical reasoning and decision making in medical practice; principle of holistic approach with humanized healthcare for patients and families; medical record; rational drug and technology use;
medical professionalism and ethics; patients’ right and safety; basic in medicine, obstetrics and gynecology, surgery, pediatrics, otolaryngology, ophthalmology and radiology; development of affection, learning and memory; perception; reinforcement and affection; mental, personality,
intellectual function; relationship between body and mind; adaptation methods; mental health; evaluation of mental status; behavior and sleeping; signs and symptoms in psychiatry; psychosomatic
diseases; body responses to injuries; skill used in history taking and physical examination, normal and abnormal; principle of systematic physical examination in pediatrics; classification of psychotic,
neurotic and diseases of affection; integration of psychiatric knowledge in medical practice; basic counseling to patients and relatives; principle of prescription writing; basic psychiatric pharmacology;
basic surgical procedure; wound care; suture and desuture; wound dressing; operative hand washing; wearing gowns and gloves; disinfection and universal precaution; pre-and post operative care; Mental
Health Act 2008; responsibility with good attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics