Skip to content

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2564

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2564 และจัดทำแผนโครงการความเสี่ยงภายในองค์กร ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ภายในโรงพยาบาลราชวิถี

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง