Skip to content

เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

 

ทำความรู้จักงานประกันคุณภาพ

บทบาทหน้าที่

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต มีภาระงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน WFME และ EdPEx โดยได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน WFME และ EdPEx ดังนี้

  1. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารต่าง ๆ และจัดทำระบบข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และ WFME ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
  2. รับผิดชอบโครงการประจำปีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และ WFME
  3. ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน
อ่านต่อ

โครงสร้างการบริหาร

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีการศึกษา 2566-2567
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในองค์กร (ต้นปีการศึกษา 2563-2564)
รายงานผลโครงการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ปีการศึกษา 2564-2565
รายงานผลโครงการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ปีการศึกษา 2563-2564
รายงานผลโครงการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ปีการศึกษา 2562-2563
รายงานการพัฒนาคุณภาพ EdPEx ปีที่ 3 (ตุลาคม 65)
รายงานการพัฒนาคุณภาพ EdPEx ปีที่ 2 (นำส่ง สป.อว. วันที่ 30 มิย 64)
รายงานการพัฒนาคุณภาพ EdPEx ปีที่ 1 (นำส่ง สป.อว. 21 กค 63)
คำสั่ง 37-2564 แต่งตั้งคณะ กก.วิเคราะห์โอกาสพัฒนา
คำสั่ง 18-2562 แต่งตั้งประกันคุณภาพ-สถาบัน
คำสั่ง 9-2565 แต่งตั้งคณะอนุ กก. และคณะทำงาน EdPEx
คำสั่ง 1-2562 แต่งตั้งประกันคุณภาพ-ศูนย์
รายงานการตรวจประเมิน (Assessment Report) หลักสูตร พ.ศ.2555
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตร พ.ศ.2555
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565-2566
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563 – 2566
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563 – 2566 ฉบับย่อ
เทมเพลทเอกสาร EdPEx ฝ่ายพัฒนาอาจารย์
เทมเพลทเอกสาร EdPEx ฝ่ายกิจการนักศึกษา
เทมเพลทเอกสาร EdPEx ฝ่ายประกันคุณภาพ
เทมเพลทเอกสาร EdPEx ฝ่ายการศึกษา
เทมเพลทเอกสาร EdPEx ฝ่ายบริหาร
ตัวชี้วัด 5
ตัวชี้วัด 4
ตัวชี้วัด 3
ตัวชี้วัด 2
ตัวชี้วัด 1
เอกสาร EdPEx 6
เอกสาร EdPEx 5
เอกสาร EdPEx 4
เอกสาร EdPEx 3
เอกสาร EdPEx 2
เอกสาร EdPEx 1
รายงานความก้าวหน้า EdPEx ปีที่ 3 ปีการศึกษา (Dummy) 2563-2566
รายงานความก้าวหน้า EdPEx ปีที่ 2 ปีการศึกษา (Dummy) 2563-2564
Overview EdPEx (Dummy)
คู่มือประกอบเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ 2564

งานประกันคุณภาพ