Skip to content

ประกาศและข้อกำหนด

ประกาศและข้อกำหนด

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยรังสิตและสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

นโยบาย แนวทางและข้อปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
นโยบายวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้รางวัลขวัญใจศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ประกาศ นโยบายการให้รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตและศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศ เรื่อง แนวทางการเก็บรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้คำปรึกษาและแนวทางการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
ประกาศ เรื่อง การทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการสอบลงกองจากการวิเคราะห์ข้อสอบ MCQ (Multiple Choice Question)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิจและผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี 2566