PSC 421
จิตเวชศาสตร์ 1 
(Psychiatry 1)
2(2-0-4)
วิชาบังคับก่อนวิชาบังคับร่วม
สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3
รายละเอียดDescription
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของการป่วยทางจิตเวช จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จิตเวชผู้ใหญ่ จิตเวชผู้สูงอายุ บุคลิกภาพแปรปรวน หลักการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจสภาพจิต การส่งตรวจทางจิตวิทยา การวินิจฉัยโรค อาการทางจิตที่เกิดจากโรคทางกาย การใช้ยาและสารเสพติด โรคจิตและโรคประสาท พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ พฤติกรรมผิดปกติของการกิน การรักษา โดยการใช้ยา จิตบําบัด การจําแนกสาเหตุอาการและอาการแสดงทางจิตเวชจากโรคทางกาย การป้องกันโรคทางจิตเวช การป้องกันการฆ่าตัวตายBasic knowledge in the etiology of psychiatric disorders, child and adolescent psychiatry; adult and geriatric psychiatry; personality disorders; principle of history taking; physical examination; mental status assessment and psychological investigation, diagnosis; mental problems due to physical illness, drugs and substance abuse: psychosis and neurosis; gender identity and sexual disorders; eating disorder, psychopharmacotherapy; psychotherapy; differential diagnosis of psychiatric presentations from physical illness; prevention of psychiatric illness; suicide prevention.