PED 622

PED 622
กุมารเวชศาตร์ 6
(Pediatrics VI)
4(0-8-4)
วิชาบังคับก่อนวิชาบังคับร่วม
สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5PED 621 กุมารเวชศาสตร์ 5
รายละเอียดDescription
เวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี ภายใต้การกํากับควบคุมดูแล ของอาจารย์ ทักษะหัตถการที่จําเป็นและสําคัญตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ แพทยสภา พ.ศ. 2555 การควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ภาวะหายใจลําบาก ภาวะหยุดหายใจ ความดันโลหิตตต่ำ ภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด การติดเชื้อในทารกแรกเกิด ภาวะตัวเหลืองและทักษะการบําบัด ด้วยแสง การดูแลรักษา การตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การประเมินความสามารถของ ตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การให้ยา สารน้ำและสารอาหารทางหลอดเลือดดํา การให้นมด้วยวิธี ต่าง ๆ ทักษะการให้ออกซิเจนอย่างปลอดภัย การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด การวางแผนการจําหน่ายผู้ ป่วย การสื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ปกครอง การส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้ เชี่ยวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนและการส่งผู้ป่วยกลับ การนําความรู้ไปประยุกต์ในการดูแล รักษาผู้ป่วย การนําข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย การบันทึกรายงานผู้ป่วย การนําเสนอ รายงานผู้ป่วย การสรุปเวชระเบียนตามระบบ ICD 10 การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความ เป็นมนุษย์ ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง สิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุม โรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์Medical practice for solving problems of pediatric patients from birth to 18 years of age under supervision; thermal regulation, respiratory distress; apnea; hypotension, hypoglycemia; neonatal sepsis; hyperbilirubinemia and phototherapy; essential skills and procedures required by Thai Medical Council; management; investigation, self assessment for medical competency; discharge planning; intravenous administration of medication, fluid and parenteral nutrition; infants feeding; oxygen administration; neonatal resuscitation communication skills among health personnel and patients; referral management in severe and complicated cases; application of knowledge into medical practice; evidence-based medicine, medical record; case presentation, discharge summary according to ICD10; holistic approach with humanized healthcare for patients and families under supervision; responsibility with good attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

PED 621

PED 621
กุมารเวชศาตร์ 5
(Pediatrics V)
2(2-0-4)
วิชาบังคับก่อนวิชาบังคับร่วม
สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5PED 622 กุมารเวชศาสตร์ 6
รายละเอียดDescription
การประมวลความรู้ทางเวชปฏิบัติ การดูแล รักษาผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์ การฟื้นฟู สภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามหลักเวชจริยศาสตร์การ วางแผนการจําหน่ายผู้ป่วย การส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนและการ ส่งผู้ป่วยกลับ หลักการวิเคราะห์ทางข้อมูลเชิงประจักษ์ สิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความรับ ผิดชอบ ด้วยเจตคติที่ดีตามหลักเวชจริยศาสตร์Integration of knowledge in medical practice for care and management of pediatric patients; rehabilitation; health promotion, diseases prevention, urgent problem solving based on medical ethics; discharge planning; referral management in severe and complicated cases; evidence-based medicine; patients’ right and safety, responsibility with good attitude according to medical ethics.

PED 522

PED 522
กุมารเวชศาตร์ 4
(Pediatrics IV)
4(0-12-6)
วิชาบังคับก่อนวิชาบังคับร่วม
MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
PED 521 กุมารเวชศาสตร์ 3
รายละเอียดDescription
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเด็กที่ พบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพและป้องกันโรคเด็กที่พบบ่อยในทารกแรกเกิดและเด็กทั่วไป การดูแลผู้ป่วยแบบองค์ รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การสื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและผู้ปกครอง การ ให้คําแนะนําผู้ป่วยและญาติ ทักษะหัตถการทางกุมารเวชศาสตร์เพิ่มเติมโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และสิทธิของผู้ป่วย การป้องกัน การวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการ ทําหัตถการต่าง ๆ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกันควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการ ฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์Thinking process and critical analysis in medical practice for solving problems cf neonatal and pediatric patients under supervision; history taking; physical examination; differential diagnosis; diagnosis; investigation, holistic approach with humanized healthcare for patients and families under supervision, medical record, communication skills among health personnel and patients; counseling; additional skill in pediatric procedures under patients’ rights and safety; prevention, monitoring, diagnosis, care and management of procedural complications, responsibility with good attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

PED 521

PED 521
กุมารเวชศาตร์ 3
(Pediatrics III)
1(1-0-2)
วิชาบังคับก่อนวิชาบังคับร่วม
MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
PED 522 กุมารเวชศาสตร์ 4
รายละเอียดDescription
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึงอายุ 1 เดือน หลักการซักประวัติ มารดา การตรวจร่างกายทารกแรกเกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา การดูแลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย โรคและภาวะวิกฤตที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด ความพิการแต่กําเนิดและโรคทางพันธุกรรมที่สําคัญ การคัดกรองโรคในทารกแรกเกิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการวัยรุ่น ความผิดปกติทางพฤติกรรม และอารมณ์ ภาวะฉุกเฉินในเด็ก โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคภูมิแพ้ โรคระบบภูมิคุ้มกัน อุบัติเหตุและ การได้รับสารพิษ โรคที่พบบ่อยในเด็กเพิ่มเติม สาเหตุและปัจจัยก่อโรคอาการและอาการแสดง พยาธิ กําเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การดําเนินโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์Growth and development in the neonates; prenatal history; neonatal physical examination; breast feeding, care of low birthweight; common neonatal problems; congenital anomalies; genetic diseases, neonatal screening; growth and development in adolescence period; behavioral and emotional problems, pediatric emergency, endocrine disease, allergic diseases; immunologic diseases; accidents and poisoning: etiology of diseases; signs and symptoms, pathology, pathogenesis; pathophysiology; differential diagnosis; diagnosis; clinical course; treatment; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

PED 422

PED 422
กุมารเวชศาตร์ 2
(Pediatrics II)
4(0-12-6)
วิชาบังคับก่อนวิชาบังคับร่วม
สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
รายละเอียดDescription
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยอายุ 1 เดือนถึงอายุ 18 ปี ภายใต้การดูแลของอาจารย์ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรคและ การวินิจฉัยโรค การตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความ เป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การสื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและผู้ปกครอง การสื่อสารกับผู้ป่วยและ ญาติในรายยุ่งยากซับซ้อน การให้คําแนะนําผู้ป่วยและญาต ทักษะหัตถการทางกุมารเวชศาสตร์อย่าง คํานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย การป้องกันการวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นจากการทําหัตถการต่าง ๆ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกันควบคุมโรค สร้าง เสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์Thinking process and critical analysis in medical practice for solving problems of pediatric patients from 1 month to 18 years after birth under supervision; history taking; physical examination, differential diagnosis; diagnosis; investigation; holistic approach with humanized healthcare for patient and families under supervision; medical record; communication skills among health personnel and patients; communication with vulnerable patients; counseling, skill in pediatric procedures under patients’ rights and safety, prevention, monitoring diagnosis, care and management of procedural complications, responsibility with good attitude, prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

PED 421

PED 421
กุมารเวชศาตร์ 1
(Pediatrics 1)
1(1-0-2)
วิชาบังคับก่อนวิชาบังคับร่วม
สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
รายละเอียดDescription
การเจริญเติบโต พัฒนาการเด็กและการดูแลสุขภาพเด็กตั้งแต่ 1 เดือนถึงอายุ 18 ปี การ ประเมินภาวะโภชนาการ โรคทุพโภชนาการ ปัญหาสารน้ำและอิเล็กทรอไลต์ ความผิดปกติทางด้าน พัฒนาการและอารมณ์ โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทระบบ หัวใจและหลอดเลือด ไตและระบบปัสสาวะ ระบบโลหิตวิทยา โรคผิวหนัง สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการและอาการแสดง พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การดําเนิน โรค การรักษาโรค การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์Growth and development from 1 month to 18 years after birth; nutritional assessment; malnutrition, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance; abnormal development and emotion; infectious, gastrointestinal, respiratory, neurological, cardiovascular, urogenital, hematologic, dermatologic diseases; etiology of diseases, signs and symptoms; pathology, pathogenesis, pathophysiology; differential diagnosis, diagnosis; clinical course; treatment; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.