กิจกรรม ประเมินหลักสูตร นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2566-2567

การอบรมเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ขั้นพื้นฐาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00-16.00 น.

การอบรมเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ขั้นพื้นฐาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00-16.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์ วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.