Skip to content

ความเป็นมาของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก

โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

0001
0003
0007
0008
0010
0011
0015
0032
0035
0033

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มโครงการก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่ปี 2531 เมื่อครั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งขณะนั้นยังเป็นวิทยาลัยรังสิต (ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยรังสิตในปี 2533) ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2532 และได้มีหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าฝึกปฏิบัติงาน              ณ โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบและมอบหมายให้กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลเด็ก (ปัจจุบันคือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) เตรียมพร้อมให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2532 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา เป็นคณบดี    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตท่านแรก

พ.ศ. 2536 กรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้นได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการร่วมผลิตแพทย์ระหว่าง           กรมการแพทย์ โดย พล.รต.ศ.นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว อธิบดีกรมการแพทย์ในสมัยนั้น กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยนายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยกรมการแพทย์ได้อนุมัติให้จัดตั้งสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานของกรมการแพทย์เพื่อบริหารจัดการ.ต่อมาได้ขยายโรงพยาบาลในการสอนบัณฑิตแพทย์ ไปยังโรงพยาบาล     เลิดสินและโรงพยาบาลนพรัตนราชาธานี จึงทำให้สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต มีศูนย์แพทย์สำหรับการเรียนการสอน 3 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ได้แก่

  1. ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  2. ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน
  3. ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

มหาวิทยาลัยรังสิตได้บริจาค อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น ใช้สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ใช้เป็นหอพักของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก รวมทั้งศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน การประสานงานระหว่างกรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกในนระยะยาว

สถาบันผลิตแพทย์รัฐร่วมเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศระดับมาตรฐานสากล

สถาบันผลิตแพทย์รัฐร่วมเอกชน ที่สร้างประโยชน์ด้านการแพทย์ให้กับสังคม ผลิตบัณฑิตแพทย์ได้มาตรฐานแพทยสภา และระดับสากล

  1. เน้นการพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในอนาคต
  2. มุ่งเน้นการวิจัย
  3. ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน

ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม รับใช้สังคม

ร่วมพลังทำงาน เน้นการเรียนรู้ ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม อย่างมืออาชีพ

Values

LIPS:

L (Learning) = มุ่งเน้นการเรียนรู้

I (Integrity) = คุณธรรม

P (Professionalism) = มืออาชีพ

S (Synergy) =   พลังร่วม

ผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม

ผลิตแพทย์ที่มีความสามารถในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สามัคคี มีคุณธรรม

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษา คือ “นวัตกรรม” การเรียนการสอน

ชมวีดีโอเกี่ยวกับเรา

Play Video