Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

พญ.

อรุณรัตน์ เตชาทวีวรรณ

ARUNRAT TECHATAWEEWAN, MD
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
หัวหน้าภาควิชา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • พ.บ.ม.ขอนแก่น
  • วว.วิสัญญีวิทยาแพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
  • ป.การฝังเข็ม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  • อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ