Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

พญ.

สิริมา เอื้อศรีธนากร

SIRIMA EURSRITANAKORN, MD
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
  • วว.รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แพทยสภา
  • อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ