Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

นพ.

สมชาย ฉายชยานนท์

SOMCHAI CHAICHAYANON, MD.
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตรฯ อายุรศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ