Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

นพ.

ศรัณยู นาครังษี

SARUNYOU NAKRUNGSEE, MD.
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาพยาธิวิทยา/นิติเวชวิทยา
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วว.พยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ