Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

ผศ.พิเศษ

พญ.

ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

SARANYA CHANPANITKITCHOT, MD
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา ศิริราชพยาบาล
  • วว.อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช แพทยสภา วชิรพยาบาล
  • ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ